Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje radców prawnych w obszarze spraw wizowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek/kandydatów

 

na samodzielne stanowisko radcy prawnego w obszarze spraw wizowych w Biurze Dyrektora Generalnego

 

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres urzędu:Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Al. J. Ch. Szucha 23

 

00-580 Warszawa

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 

 

 1. Świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, ocena pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilno-prawnych i aktów prawnych.
 2. Prowadzenie spraw sądowych, przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych, zapewnianie zastępstwa procesowego i prawnego przed organami orzekającymi.
 3. Sygnalizowanie dostrzeżonych nieprawidłowości w zakresie stosowania i interpretowania prawa w praktyce Ministerstwa.
 4. Udział w negocjowaniu umów w celu zabezpieczenia interesów prawnych Ministerstwa.

 

 

 

Warunki pracy:

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

 

 

Niezbędne:

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo

 

Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat na stanowisku radcy prawnego

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 

 1. Uprawnienia radcy prawnego.
 2. Znajomość jednego z języków oficjalnych UE lub języka rosyjskiego na poziomie B2
 3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 4. Znajomość przepisów z zakresu administracji państwowej, służby zagranicznej, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania cywilnego, a zwłaszcza następujących aktów prawnych wraz z aktami wykonawczymi:

 

 

 • ustawy prawo konsularne,
 • rozporządzenia PE i Rady (WE) ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy,
 • ustawy o cudzoziemcach,
 • ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
 • ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawy kodeks cywilny oraz kodeks pracy,
 • ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o dostępnie do informacji publicznej,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o Radzie Ministrów,
 • o działach administracji rządowej,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

 

5. Znajomości struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.

 

6. Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

7. Zorientowanie na osiąganie celów; samodzielność i inicjatywa

 

 

 

Dodatkowe:

 

 

 

 

 1. Znajomość jednego z języków oficjalnych UE lub języka rosyjskiego na poziomie C1.

 

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka.
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień radcy prawnego.
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
 6. Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

 

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

 

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.

 

 

 

Termin składania dokumentów: 02-04-2019 r.

 

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Biuro Spraw Osobowych

 

Al. J. Ch. Szucha 23

 

00-580 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BDG 19/2019

 

Dane osobowe – klauzula informacyjnaDane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 

  • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:

 

   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5700 PLN do ok. 7500 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018, poz. 1559 – t.j.).

 

Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/ Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

 

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

 

 

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.

 

Kontakt: Wydział Naboru i Organizacji, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8438 email: rekrutacja@msz.gov.pl

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Udostępnij na: