Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatów na samodzielne stanowiska radców prawnych

Numer ogłoszenia: BDG 12/2019

 

Data ukazania się ogłoszenia: 20-02-2019 r.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek/kandydatów

 

na samodzielne stanowisko radcy prawnego w Biurze Dyrektora Generalnego

 

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres urzędu:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Al. J. Ch. Szucha 23

 

00-580 Warszawa

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 

 

 1. Świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, ocena pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilno-prawnych i aktów prawnych.
 2. Prowadzenie spraw sądowych, przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych, zapewnianie zastępstwa procesowego i prawnego przed organami orzekającymi.
 3. Sygnalizowanie dostrzeżonych nieprawidłowości w zakresie stosowania i interpretowania prawa w praktyce Ministerstwa.
 4. Udział w negocjowaniu umów w celu zabezpieczenia interesów prawnych Ministerstwa.

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

 

 1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
 2. Zagrożenie korupcją.
 3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 4. Presja czasu i klientów.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

 

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

 Niezbędne:

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo

 

Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat na stanowisku radcy prawnego w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 

 1. Uprawnienia radcy prawnego.
 2. Znajomość języka rosyjskiego lub jednego z języków oficjalnych UE na poziomie B2
 3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 4. Znajomość przepisów z zakresu administracji państwowej, służby zagranicznej, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania cywilnego, a zwłaszcza następujących aktów prawnych wraz z aktami wykonawczymi:

 

 

 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 • ustawy prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawy kodeks cywilny oraz kodeks pracy,
 • ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o dostępnie do informacji publicznej,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o Radzie Ministrów,
 • o działach administracji rządowej,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

 

5. Znajomości struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.

 

6. Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

7. Zorientowanie na osiąganie celów; samodzielność i inicjatywa

 

 

 

Dodatkowe:

 

 Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w służbie zagranicznej.

 

 

 1. Znajomość języka rosyjskiego lub jednego z języków oficjalnych UE na poziomie C1.

 

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka.
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień radcy prawnego.
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 – j. t.).
 6. Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

 

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.

 

 

 

Termin składania dokumentów: 13-03-2019 r.

 

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Biuro Spraw Osobowych

 

Al. J. Ch. Szucha 23

 

00-580 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BDG 12/2019

 

Dane osobowe – klauzula informacyjnaDane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 

  • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:

 

   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 Inne informacje:

 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5700 PLN do ok. 7500 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018, poz. 1559 – t.j.).

 

Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje.

 

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA.

 

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.

 

Kontakt: Wydział Naboru i Organizacji, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8309 email: rekrutacja@msz.gov.pl

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

 

Udostępnij na: