Ministerstwo Edukacji Narodowej zatrudni radcę prawnego.

Dyrektor Generalny Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko radcy prawnego do spraw obsługi prawnej (w Departamencie Funduszy Strukturalnych).

 

Główne zadania radcy prawnego:

 

 

 • przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, dokumentacje w zakresie postępowań przetargowych oraz zakupowych finansowanych ze środków UE. Bierze udział w pracach komisji przetargowych oraz zespołów zakupowych. Współpracuje w tym zakresie z Departamentem Ekonomicznym,
 • przygotowuje opinie prawne w zakresie zadań pozostających we właściwości departamentu, wspomaga przygotowywanie stanowisk departamentu we wskazanych sprawach w zakresie funduszy strukturalnych dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020,
 • opiniuje projekty aktów prawnych przesłanych do departamentu, w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, w procesie stanowienia prawa, w zakresie działania departamentu,
 • przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, skierowane do Departamentu Funduszy Strukturalnych,
 • przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, projekty odpowiedzi na interwencje, skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie działania departamentu.

 

Wymagania niezbędne:

 

 

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku radcy prawnego
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja s.c., uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość zasad wykładni oraz technik tworzenia prawa
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • samodzielność
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność argumentowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Pracownikom oferujemy m.in.: • „trzynaste” wynagrodzenie • pakiet szkoleń • możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych) • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych • stołówkę w budynku MEN • parking dla rowerów • dobrą lokalizację • miłą atmosferę pracy.

 

Termin złożenia dokumentów: 21 sierpnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu dostępnym pod linkiem:

 

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/radca-prawny,66713

 

 

 

Udostępnij na: