Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 

Ogłoszenie o naborze nr 46525 z dnia 20 kwietnia 2019 r.

 

OFERTY DO 10 maja 2019

 

WYMIAR ETATU 1

 

STANOWISKA 2

 

DODATKOWE

 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

 

referent prawny

 

w Wydziale Prawnym

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 

Warszawa

 

ADRES URZĘDU:

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa

 

 

 

WARUNKI PRACY

 

Pomieszczenie pracy o charakterze administracyjno – biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.
 • Przygotowywanie projektów wniosków do sądów o ukaranie oraz projektów zawiadomień do prokuratury.
 • Prowadzenie rejestrów rozstrzygnięć GIOŚ i orzeczeń sądów administracyjnych w stosunku do zaskarżonych decyzji Wojewódzkiego Inspektora, spraw sądowych, skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu, postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania.
 • Merytoryczne przygotowywanie narad roboczych radców prawnych i pracowników Wydziału Prawnego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy – Prawo wodne,
 • znajomość przepisów proceduralnych i karnych, zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustawy – Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość ustawy – Ordynacja podatkowa,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • zdolności analityczne i umiejętność interpretacji przepisów,
 • asertywność oraz umiejętność argumentowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • samodzielność, terminowość, dobra organizacja pracy własnej i nadawania priorytetów,
 • umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 

 • doświadczenie zawodowe: w zakresie obsługi prawnej lub w administracji publicznej.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 maja 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Batycka 110A 00-716 Warszawa Z dopiskiem: \”Referent prawny\”

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa, adres e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl. • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wios.warszawa.pl. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również na zasadach określonych w RODO prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Procedura naboru składa się z kilku etapów. I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne. II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. III etap – rozmowa kwalifikacyjna. IV etap – zamieszczenie wyniku naboru. Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór. Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się. Wymagane dokumenty ( CV – życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce \”Praca w WIOŚ\” . Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 651-07-07

 

 

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,

 

które spełniają wszystkie następujące warunki:

 

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

 

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

 

• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów

 

 

 

Udostępnij na: