Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Izba warszawska zachęca do zgłaszania kandydatów do VII edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. W Konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych, mogą wziąć udział radcowie prawni i aplikanci radcowscy z OIRP w Warszawie wyróżniający się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych czy instytucji realizujących cele publiczne.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radcom prawnym, aplikantom radcowskim, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym oraz beneficjentom pomocy prawnej.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu na ręce Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (tradycyjna pocztą: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa lub e-mailem (skan) pod adresem: oirp@oirpwarszawa.pl). Na zgłoszenia czekamy do piątku 9 stycznia 2015 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o tym, że:

  • posiada pełnię praw publicznych,
  • nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe.

Spośród kandydatów zgłoszonych do Izby warszawskiej, Rada – po dokonaniu oceny kandydatów – wybiera jednego laureata Konkursu i przekazuje do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poniżej, obok formularza zgłoszenia znajdziecie Państwo Regulamin Konkursu. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów z Izby warszawskiej!

Udostępnij na: