Kryształowe Serce Radcy Prawnego – zapraszamy do konkursu

Po raz kolejny zapraszamy do zgłaszania kandydatów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych od wielu lat patronuje publicznym działaniom organizacji pozarządowych promujących działalność radców prawnych i aplikantów radcowskich o charakterze „pro publico bono” na rzecz osób i instytucji poszukujących pomocy prawnej w związku z brakiem warunków do skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej.

Zważywszy na dużą aktywność członków naszego samorządu w tej działalności i jej wysoką ocenę przez opinię publiczną, KRRP ogłosiła czwartą edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje:

  • radcom prawnym,
  • społecznościom lokalnym,
  • organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości,
  • środowiskom prawniczym,
  • beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej oraz pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do Dziekana właściwej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, na piśmie w terminie do 10 marca 2017 roku.