Krajowy Zasób Nieruchomości poszukuje radcy prawnego

Miejsce pracy (adres Biura): Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6

 

    Zakres zadań:

 

 • Wykonywanie zastępstwa procesowego, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym  sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi;
 • Wykonywanie obsługi prawnej Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz  Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym poprzez sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wykonywania doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa,  Opiniowanie projektów zewnętrznych aktów prawnych, związanych z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości i koordynowanie uzgodnień wewnętrznych dotyczących tej ustawy;
 • Opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości lub Krajowy Zasób Nieruchomości pod względem formalnoprawnym
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych w KZN, w tym umów, porozumień w zakresie powierzeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, wzorów upoważnień,  oraz analizowanie zagrożeń i ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie;
 • Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w KZN, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie;
 • Określanie zbiorów danych osobowych, które należy zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych, w celu zapewnienia zarejestrowania zbiorów, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Monitorowanie środków ochrony danych osobowych określonych w polityce bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, w celu potwierdzenia ich adekwatności oraz zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie;
 • Przygotowanie KZN do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 • Opiniowanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych inicjowanych przez organy administracji rządowej
 • Opracowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura KZN, projektów wewnętrznych aktów i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych dotyczących tych projektów
 • Uczestniczenie w międzyresortowych spotkaniach roboczych oraz konferencjach uzgodnieniowych projektów aktów normatywnych

 

    Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań niezbędnych i koniecznych:

 

 • Wykształcenia wyższego na kierunku prawo
 • Wpisu na listę radców prawnych
 • 2 letniego doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy/obsługi prawnej lub w tworzeniu aktów normatywnych
 • Znajomości ustaw: o Krajowym Zasobie Nieruchomości, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomości rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Umiejętności interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętności organizacji pracy i zorientowania na osiąganie celów
 • Skutecznej komunikacji

 

    Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 

 • brak

 

    Warunki pracy:

 

 • praca przy komputerze, przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
 • wyjazdy służbowe
 • reprezentowanie KZN na zewnątrz

 

    Zapewniamy:

 

 • Stabilną pracę na cały etat w dogodnej lokalizacji
 • Możliwość rozwoju w nowej strukturze administracji publicznej
 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (cv* i list motywacyjny) z zaznaczeniem nr ogłoszenia KZN/9/2017 do dnia 9 listopada 2017 r. na adres: nabory@kzn.gov.pl.

 

Można też załączyć:

 

 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe oraz wpis na listę radców prawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia

 

* Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Udostępnij na: