Klauzule prawnoautorskie w typowych umowach – szkolenie 12.05.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Konferencyjna I piętro, 12 maja 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Klauzule prawnoautorskie w typowych umowach

Michał Barta – radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Szkolenie to jest powtórzeniem szkolenia, które w przeszłości cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem radców prawnych z OIRP w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:
9.30–10.00 rejestracja uczestników
10.00–11.30 Umowy prawnoautorskie i ich przedmiot – uwagi wstępne i rodzaje umów

• Przedmiot oraz treść majątkowych i osobistych praw autorskich
• Umowy prawno-autorskie – „klasyczne” i „nieklasyczne”
• Pola eksploatacji – regulacja ustawowa i jej wpływ na praktykę kontraktową
• Pola eksploatacji a sposób korzystania – znaczenie rozróżnienia w praktyce umów
• Specyfika regulacji kontraktowej praw do utworów digitalnych (cyfrowych) oraz zdigitalizowanych

11.30–11.45 przerwa kawowa
11.45–13.00 Klauzule dotyczące przeniesienia praw autorskich

• Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów istniejących w chwili zawierania umowy
• Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów przyszłych
• Przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych
• Klauzule dotyczące wynagrodzenia za przeniesienie praw
• Przeniesienie udziału w majątkowych prawach autorskich
• Zarząd wspólnym prawem autorskim

13.00–13.30 lunch
13.30–15.00 Klauzule dotyczące udzielenia licencji

• Udzielenie licencji na utwory istniejące w chwili zawierania umowy
• Udzielenie licencji na utwory przyszłe
• Kontraktowe regulacje w zakresie prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji)
• Zezwolenie na korzystanie z opracowań (wykonywanie praw zależnych)
• Wynagrodzenie licencyjne – regulacja ustawowa i typowe rozwiązania kontraktowe
• Ograniczenia ustawowe kształtowania okresu obowiązywania licencji – praktyka umów
• Umowa licencyjna a „licencje” ustawowe

15.00–15.15 przerwa kawowa
15.15–16.00 Specyficzne regulacje prawne i ich wpływ na treść umów

• Utwory pracownicze – rozwiązania ustawowe a praktyka kontraktowa
• Kontraktowa regulacja w zakresie osobistych praw autorskich
• Klauzule dotyczące prawa do wizerunku
• Specyfika i przykłady regulacji kontraktowej w zakresie praw pokrewnych
• Klauzule kontraktowe dotyczące praw sui generis do baz danych
• Mniej typowe rozwiązania – dzierżawa praw autorskich, SaaS
• Wpływ instytucji tzw. „wyczerpania prawa” na treść umów autorskich

UWAGA:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 12-05-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie www.oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: