Sąd Polubowny

Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie jest stałym sądem polubownym (arbitrażowym), działającym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Regulaminu Sądu Polubownego, powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami ...

Zobacz więcej