Egzamin wstępny

Egzamin wstępny – informacje ogólne

Warunkiem wpisania na listę aplikantów radcowskich i odbywania do aplikacji radcowskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, który przeprowadza się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej („komisje ...

Zobacz więcej

Egzamin wstępny – wymagania formalne

W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności: termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, właściwość miejscową każdej z komisji ...

Zobacz więcej

Egzamin wstępny – akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) Art. 75b ust. 5, 7–11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz.1188, z późn. zm.), ...

Zobacz więcej

Wnioski o wpis na listę aplikantów

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter, w godz. 9.00-17.00), albo wysłać go pocztą na adres: Biuro OIRP w Warszawie, ul. Żytnia ...

Zobacz więcej