Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. podejmie współpracę z Aplikantem Radcowskim – specjalizacja karna („white collar crimes”)

W związku z dynamicznym rozwojem, kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy poszukuje do stałej współpracy Aplikanta Radcowskiego (I lub II roku), specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i zagadnieniach compliance.

OCZEKIWANIA

 • doświadczenie we współpracy merytorycznej z kancelariami prawnymi, w zakresie prawnokarnej obsługi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych;
 • umiejętność samodzielnego opracowywania projektów podstawowych materiałów związanych z bieżącym reprezentowaniem klientów przed organami ścigania i sądami;
 • bardzo dobra znajomość prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego („white collar crimes”) i procedury karnej;
 • znajomość prawa spółek i postępowań regulacyjnych (przed KNF/UOKiK itp.) będzie dodatkowym atutem;
 • zaangażowanie oraz chęć wzięcia udziału w niestandardowych projektach;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem w tytule maila „REKRUTACJA_Karna” na adres rekrutacja@rkkw.pl

W treści CV oraz maila prosimy o zamieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie w wybranymi osobami.

Przyszłe rekrutacje

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna

  1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).
   Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.
  2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

   • rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
   • wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.
  3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
   W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

   • rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.
  4. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?
   W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
   W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.
  5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?
   Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
  6. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?
   Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
  7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?
   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  8. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?
   Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Udostępnij na: