Kancelaria radcy prawnego zatrudni aplikanta radcowskiego II roku

Radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak poszukuje aplikanta II roku do pracy w kancelarii.

Kancelaria specjalizuje się w głównie w obsłudze podmiotów gospodarczych i instytucji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, w tym prawa umów.

Wymiar czasu pracy: 2-3 dni w tygodniu po 8 godzin każdy lub inny podział godzin do ustalenia. Praca zdalna, z tym, że po uzgodnieniu, kiedy sytuacja będzie tego wymagała (spotkania z klientami, wewnętrzne narady) może się zdarzyć, konieczność pracy w biurze w centrum Warszawy.

Wymagania:

 • praktyczna znajomość szeroko rozumianego prawa pracy (w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych),
 • praktyczna znajomość prawa gospodarczego,
 • praktyczna znajomość prawa zobowiązań,
 • praktyczna znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 • praktyczna znajomość procedury cywilnej,
 • chęć pogłębiania wiedzy i specjalizacji w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy;

Kwalifikacje pożądane:

 • znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych;
 • znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie spraw pracowniczych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów artykułów na bloga www.umowyzpracownikami.pl i na stronę kancelarii;
 • monitorowanie zmian w prawie;
 • przygotowywanie pisemnych analiz/notatek na spotkania z klientami kancelarii (analiza stanów faktycznych i prawnych oraz proponowanie rozwiązań prawnych adekwatnych do sytuacji);
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych;
 • występowanie przed sądami.

CV w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. proszę przesyłać na adres: m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: rekrutacja_aplikant

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również w skrócie: RODO”) radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak, informuje Panią/Pana jako osobę przesyłającą CV, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak”, ul. Bagatela 10/6, 00-585 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z radcą prawnym Małgorzatą Regulską-Cieślak, e-mail:  m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl, tel. 508 644 297.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przez co należy rozumieć obronę przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa lub w związku z zawartmi umowami (np. na obsługę księgową lub usługę hostingu).
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku nawiązania współpracy przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:a) prawo sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 lit. b RODO, b) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz e RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Udostępnij na: