Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Wołominie nawiążę współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim/adwokackim

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel z siedzibą w Wołominie nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim/adwokackim.

 

Poszukujemy osoby kreatywnej, zaradnej i zaangażowanej chcącej nabyć doświadczenie w różnych obszarach prawa m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

 

Czekamy na WŁAŚCIWĄ osobę do naszego Zespołu.

 

CV proszę przesyłać na adres kancelaria@barczpopiel.pl z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

 

 

 

                                       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sylwię Barcz-Popiel prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel z siedzibą w Wołominie, moich danych osobowych w zakresie innych danych niż wskazane w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, w tym zwłaszcza adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko aplikanta w Kancelarii.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Barcz-Popiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Wileńska 32 lok. 212, NIP: 762-122-01-50, REGON 142409704, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1098. Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 500-367-337 i pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@barczpopiel.pl.

 

 

 

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach oceny Pani/Pana kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku pracy, oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 

– przepis prawa (art. 22(1) § 1 kodeksu pracy) – przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 

– Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym w zakresie przekazanych danych innych  niż  wskazane w lit. „a” powyżej,

 

– uzasadniony interes –  w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych Administrator posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności  w celu dokonania oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.

 

 

 

Prawo wycofania zgody

 

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail  kancelaria@barczpopiel.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jako administratora danych.

 

 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach Administrator danych, przed ich przekazaniem, podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

 

 

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 tj. do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje i po tym czasie usunięte. Ponadto Pani/Pana dane, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, będziemy przetwarzać tak długo, jak Pani/Pan się na to zgadza. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

 

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

 

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

– prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

 

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

 

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.

 

 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Udostępnij na: