Kancelaria Kijewski Graś sp.k. zatrudni aplikanta radcowskiego I/II roku

Kancelaria Kijewski Graś sp.k. zatrudni aplikanta radcowskiego I/II roku

Aplikant radcowski I lub II roku – Dział Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Zakres obowiązków:
1. doradztwo dla podmiotów gospodarczych, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych; sporządzenie i opiniowanie umów,
2. doradztwo prawne w zakresie RODO oraz ochrony dóbr osobistych,
3. sporządzanie analiz i opinii prawnych z różnych dziedzin prawa,
4. udział w czynnościach przed organami administracji publicznej,
5. prowadzenie postępowań, w tym zastępstwo procesowe oraz sporządzanie pism procesowych,
6. wsparcie członków zespołu Kancelarii w związku z realizowanymi projektami,
7. obsługa prawna klientów Kancelarii w ich siedzibie na terenie m. st. Warszawy.

Wymagania:
1. status aplikanta adwokackiego/radcowskiego I lub II roku,
2. bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i administracyjnego,
3. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prawie ochrony danych osobowych, RODO,
4. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej,
5. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
6. wysoka kultura osobista,
7. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu,
8. dyspozycyjność 5 dni w tygodniu

Oferujemy:
1. rozwój zawodowy pod okiem doświadczonych praktyków,
2. pracę w młodym i dynamicznym zespole,
3. możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji,
4. dużą samodzielność w działaniu,
5. współpracę w ramach własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kglegal.pl z dopiskiem „Zespół Prawa Administracyjnego”.

Do apli­ka­cji pro­si­my do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Udostępnij na: