● Izba warszawska na międzynarodowej konferencji w Izraelu

W dniach 21–25 maja w nadmorskiej miejscowości Ejlat odbyła się coroczna konferencja prawników izraelskich, zrzeszonych w izraelskiej izbie Adwokackiej („The Israel Bar Association”) założonej w 1961 roku.

W konferencji trwającej pięć dni wzięło udział ok. 3500 osób, reprezentujących wszystkie środowiska prawnicze oraz media. Nie zabrakło też przedstawicieli kilku izb europejskich oraz prezydenta Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE), która reprezentuje organizacje prawników działające w Unii Europejskiej i na Europejskim Obszarze Gospodarczym, zrzeszające ponad 500 tysięcy prawników. Na konferencji obecny był również przedstawiciel Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie mecenas Michał Sękowski.

Bardzo intensywny program Konferencji poświęcony był licznym zagadnieniom dotyczącym przede wszystkim problemom legislacji oraz praktyki stosowania prawa w Izraelu. W trakcie spotkania środowego, w którym uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście z Izb europejskich odbyły się również dyskusje na tematy o istotnym znaczeniu dla praktyki prawa, niezależnie od systemu prawa i przynależności do określonych jurysdykcji krajowych. Dyskutowano m.in. na temat znaczenia mediacji w postępowaniu sądowym, w tym karnym, a także przestrzeni między sądem orzekającym a uczestnikami procesu w aspekcie  zasad kontradyktoryjności.

Szczególnym zainteresowaniem, w tym obecnych na sali mediów cieszył się panel dyskusyjny poświęcony kwestii wydawania przez sądy tzw. gag orders, czyli postanowień sądowych zakazujących upubliczniania jakichkolwiek informacji z toczącego się postępowania. Dyskusja toczyła się przede wszystkim w świetle skutków społecznych, jakie powoduje zaniechanie ich wydawania lub niekontrolowany wyciek zabronionych do upublicznienia informacji. Temat który zdaje się być aktualny nie tylko w Izraelu wywołał spore emocje, które przełożyły się na żywiołową wymianę zdań między sędziami, przedstawicielami ministerstwa sprawiedliwości, członkiem parlamentu oraz publicznością, w której zasiedli także dziennikarze śledczy zainteresowani nieograniczonym dostępem do informacji i możliwości ich publikowania. Co ciekawe poziom tej żywiołowości w wydaniu publiczności i przedstawiciela Knesetu mógł budzić zaskoczenie nawet u europejskiego obserwatora znającego przebieg obrad plenarnych w Polsce czy we Włoszech.

Zagraniczni goście mieli też okazję do licznych rozmów na temat aktualnych problemów świata prawniczego i legislacji w poszczególnych krajach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sytuacja w Polsce w aspekcie ostatnich i planowanych zmian w legislacji i działań polskiego rządu, dotyczących wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych, które najwyraźniej śledzone są na bieżąco również w krajach tak od Polski oddalonych.

Przedmiotem rozmów z udziałem delegata OIRP w Warszawie była jednak w istotnej części możliwość podejmowania przez samorządy prawnicze różnych krajów wspólnych inicjatyw. Rozmawiano o możliwości pogłębionego współdziałania w zakresie programów szkoleniowych i stażowych oraz wszelkiego rodzaju współpracy między izbami, w celu lepszego przygotowania młodych adeptów sztuki prawniczej oraz stworzenia dogodnych warunków dla obsługi klientów pochodzących z obszarów działalności izb partnerskich.

Udostępnij na: