Inspektor Ochrony Danych

Posiadamy zespół najlepszych specjalistów w Polsce zajmujący się wspieraniem naszych klientów w Ochronie Danych Osobowych.

 

Poszukujemy osoby na stanowisko

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Główne zadania:

 

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych u klientów JPL;
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • przygotowanie dokumentów i procedur niezbędnych do wdrożenia RODO oraz prowadzenie projektów związanych z RODO, a także doradztwo w tym zakresie;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie obsługi incydentów dotyczących potencjalnych naruszeń danych osobowych;
 • identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz tworzenie i uaktualnianie dokumentacji (polityk, procedur) związanej z procesami przetwarzania danych osobowych oraz jej skuteczne wdrażanie;
 • realizacja audytów ochrony danych osobowych (w tym cyklicznych) oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zaleceniami we wszelkich obszarach, gdzie dane osobowe są przetwarzane;
 • monitorowanie przestrzegania RODO oraz przepisów krajowych o ochronie danych, a także regulacji wewnętrznych administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych;
 • tworzenie kompleksowych zaleceń z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewnienia zgodności działań klientów z rozporządzeniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 • systematyczna analiza przepisów i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych dla celów biznesowych.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowany tytuł radcy prawnego zapewniający prawidłową realizację powierzonej funkcji;
 • znajomość RODO oraz obowiązujących lokalnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
 • umiejętność analiz prawnych w zakresie danych osobowych;
 • przynajmniej 8 – letnie doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym kilkuletnie zdobyte za granicą;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współpracy z osobami na różnych szczeblach organizacji;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań;
 • samodzielność;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność budowania i wdrażania procesów.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w prowadzeniu ciekawych projektów;
 • praca w ambitnym, twórczym i dynamicznym zespole;
 • duże możliwości rozwoju zawodowego i własnych kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@jplgroup.pl z dopiskiem Rekrutacja – IOD

 

Przesłane przez Pana/Panią dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) przez JPL Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-071), przy ul. Mariana Langiewicza 23 lok. 2. w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Ponadto, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 

[Administrator, dane kontaktowe]

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JPL Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-071), przy ul. Mariana Langiewicza 23 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000555035, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7010480867, REGON 361359106 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: JPL Group Sp. z o.o., ul. Mariana Langiewicza 23 lok. 2, 02-071 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@jplgroup.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 841-05-48.

 

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 

ol start=\\\”3\\\”

 

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
 • Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 

ol start=\\\”6\\\”

 

 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

 

[Okres przechowywania danych osobowych]

 

ol start=\\\”9\\\”

 

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

[Prawa]

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 5. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

 

 

 

Udostępnij na: