Informacja dla kandydatów na patronów

Do obowiązków każdego aplikanta radcowskiego należy doskonalenie umiejętności zawodowych pod kierunkiem radcy prawnego – patrona. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych zwraca się do radców prawnych z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do objęcia patronatem aplikantów I roku, którzy od stycznia 2021 r. rozpoczną szkolenie na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie.

Wyciąg z Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej obowiązującego od 15 stycznia 2019 r. (tekst jednolity w pliku poniżej):

§11.

 1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
 2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:
  1) jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
  2) nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
  3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  4) nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  4a) wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;
  5) wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

(…)

§13.

Do obowiązków patrona należy w szczególności:

 1. czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, a także zlecanymi mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
 2. wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres;
 3. kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego;
 4. omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
 5. omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami;
 6. umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawego lub adwokata, co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji;
 7. organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów;
 8. powierzanie aplikantowi opracowania w każdym roku szkoleniowym co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady.

§13a.

 1. Patron niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia lub Dziekana o  niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona.
 2. Aplikant niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia lub Dziekana o niewywiązywaniu się lub nienależytym wywiązywaniu się patrona z jego obowiązków, a także o innych okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na przebieg patronatu.

§13b.

 1. W każdym roku szkoleniowym patron przedkłada kierownikowi szkolenia pisemną informację o przebiegu patronatu za okresy:
  1) styczeń–czerwiec – do dnia 15 lipca;
  2) lipiec–grudzień – niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu, nie później niż do dnia przedłożenia opinii o aplikancie, o której mowa w §14 ust. 1.
 2. W przypadku zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego, przed podjęciem uchwały o wyznaczeniu patrona konieczne jest uzyskanie informacji o przebiegu patronatu sporządzonej przez dotychczasowego patrona. W uzasadnionych przypadkach Rada może wyznaczyć nowego patrona bez uzyskania informacji od dotychczasowego patrona.
 3. Wzór informacji o przebiegu patronatu określa Prezydium Krajowej Rady.
 4. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem systemu informatycznego wykorzystywanego przez Izbę.

§14.

 1. Po zakończeniu każdego roku szkoleniowego patron przedkłada Radzie pisemną opinię o aplikancie. Wzór opinii określa Prezydium Krajowej Rady.
 2. W przypadku zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego opinię o aplikancie sporządza aktualny patron aplikanta, uwzględniając opinie sporządzone przez poprzednich patronów.

§14a.

 1. Kierownik szkolenia udostępnia patronowi informację z przebiegu szkolenia aplikanta, obejmującą informacje o zaliczeniu roku szkoleniowego, ocenach z poszczególnych kolokwiów i kolokwiów poprawkowych, obecności na zajęciach aplikantów, odbyciu praktyk oraz udzieleniu aplikantowi urlopu dziekańskiego lub zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego. Przedmiotem informacji może być również przygotowanie aplikanta do zajęć, jego aktywność i zaangażowanie.
 2. Wzór informacji z przebiegu szkolenia aplikanta określa Prezydium Krajowej Rady.
 3. Przekazanie patronowi informacji z przebiegu szkolenia aplikanta może nastąpić za pośrednictwem systemu informatycznego wykorzystywanego przez Izbę.
 4. Dziekan może przekazywać patronowi informacje, o których mowa w ust. 1, w trakcie roku szkoleniowego

Osoby zainteresowane objęciem patronatem aplikantów I roku proszone są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w pliku poniżej) na adres: patronat@oirpwarszawa.pl.
OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Udostępnij na: