Graś i Wspólnicy poszukuje współpracownika – Radcę Prawnego do Działu Nieruchomości

Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy poszukuje osoby na stanowisko

Radca Prawny – Dział Prawa Nieruchomości

Zakres obowiązków:
1. doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych uczestniczących w szeroko pojmowanym rynku nieruchomości,
2. obsługa prawna klientów Kancelarii w ich siedzibie na terenie m. st. Warszawy (w tym obsługa in-house),
3. negocjowanie, opracowywanie i opiniowanie umów, w tym mających za przedmiot nieruchomości,
4. przygotowywanie raportów due diligence nieruchomości oraz opinii prawnych/memorandów,
5. prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych, w tym zastępstwo procesowe oraz sporządzanie pism procesowych,
6. wsparcie członków zespołu Kancelarii w związku z realizowanymi projektami.

Wymagania:

1. uprawnienia radcy prawnego,
2. bardzo dobra i praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa nieruchomości, budowlanego i administracyjnego,
3. doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu/podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości,
4. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej,
5. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
6. wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem,
7. umiejętność pracy w zespole,
8. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu,
9. dyspozycyjność 5 dni w tygodniu,
10. przygotowywanie artykułów prasowych oraz wypowiedzi w mediach.

Oferujemy:

1. możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji w ramach pracy nad interesującymi projektami nieruchomościowymi
2. dużą samodzielność w działaniu,
3. współpracę w ramach własnej działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kglegal.pl z dopiskiem ,,Zespół Nieruchomości”.

Do apli­ka­cji pro­si­my do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Udostępnij na: