Główny Specjalista w Biurze Organizacji

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Główny Specjalista  w Biurze Organizacji.

 

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe – prawo;

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 

 •  Wymagany staż pracy: co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w działach prawnych podmiotów gospodarczych,   kancelariach prawnych, jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
 •  posiadanie uprawnień radcy prawnego;
 •  posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego);
 •  spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

ol start=”2″

 • Wymagania dodatkowe:

 

 

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych, i systemów informacji prawnych;
 • umiejętność dogłębnego i analitycznego podejścia do rozwiązywanych zagadnień i problemów prawnych;
 • posiadanie motywacji i zorientowania na realizowanie postawionych celów;
 • dokładność i dbałość o wysoką jakość wykonywanych prac;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa oraz struktury i zadań Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

 

systematyczność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

 

 1. prowadzenie spraw legislacji zewnętrznej, w tym: sporządzanie stanowisk i formułowanie uwag dotyczących projektów aktów prawnych przesyłanych do konsultacji oraz stanowisk dla zewnętrznych instytucji i podmiotów;
 2. udzielanie kierownictwu oraz komórkom organizacyjnym porad i opinii w sprawach związanych z organizacją i zarządzaniem jednostką;
 3. przygotowywanie i opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawieranych przez MZDW z jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. analiza orzecznictwa sądowego i przepisów prawa w zakresie związanym z realizacją zadań Biura Organizacji, oraz sporządzanie w tym zakresie stosownych informacji;
 5. współtworzenie i opiniowanie pism kierowanych do instytucji zewnętrznych w sprawach związanych z realizacja zadań statutowych MZDW;
 6. koordynowanie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w MZDW przez podmioty zewnętrzne.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom /;
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia radcy prawnego;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Główny Specjalista w Biurze Organizacji – ogłoszenie nr 25/2018

 

 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430 dnia 14 grudnia 2018 r. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

 •  Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 

 

 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

Udostępnij na: