Główny specjalista do spraw prawa UE w obszarze rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska w Departamencie Prawa Unii Europejskiej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista
do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw prawa Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska w Departamencie Prawa Unii Europejskiej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. J. Ch. Szucha 21
00-580 Warszawa

ADRES URZĘDU:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

WARUNKI PRACY

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
  -statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
  -dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
 • Czas pracy–zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Dyspozycyjność.
 • Praca na stanowisku związana jest z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – w związku z tym, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, realizacja zadań na tym stanowisku będzie możliwa po:
  1) pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli osoba nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa,
  2) odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Pracownik będzie wykonywał pracę w sąsiednim budynku mieszczącym się przy Al. J. Ch. Szucha 21. Budynek siedmiokondygnacyjny z garażami w podziemiach. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe, które można złożyć, po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje odwiedzić ten budynek powinna zgłosić przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty przy wejściu. Dwie windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na Al. Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie projektów opinii o zgodności z prawem UE do projektów aktów prawnych.
 • Przygotowanie pism procesowych i wystąpień oraz prezentacja stanowiska RP na rozprawach przed Trybunałem
 • Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA.
 • Koordynacja w ramach administracji rządowej procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego.
 • Koordynacja w ramach administracji rządowej postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską wobec Polski w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE.
 • Sporządzanie ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE na potrzeby urzędu obsługującego ministra właściwego ds. członkostwa RP w UE, administracji rządowej i innych organów państwa.
 • Prezentacja i uzgadnianie stanowiska ministra właściwego ds. członkostwa RP w UE w sprawie zgodności przepisów
 • krajowych z prawem UE.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach grup roboczych Rady UE oraz w innych spotkaniach międzynarodowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania lub interpretacji prawa UE.
 • Język angielski lub francuski na poziomie B2 lub wyższym.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie podstaw prawa Unii Europejskiej: Traktatu o UE, Traktatu o funkcjonowaniu UE, Karty
 • Praw Podstawowych, aktów prawa polskiego i UE w obszarze rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska oraz
 • krajowego procesu legislacyjnego i zasad funkcjonowania instytucji UE.
 • Kompetencje: negocjacje, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Podyplomowe studia kierunkowe lub studia doktoranckie w zakresie prawa UE lub w obszarze rolnictwa lub rybołówstwa lub ochrony środowiska lub aplikacja prawnicza legislacyjna lub radcowska lub adwokacka lub sędziowska.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE w obszarze rolnictwa lub rybołówstwa lub ochrony środowiska.
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Inny język urzędowy UE na poziomie B1 lub wyższym.
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2 lub wyższym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie podyplomowych studiów kierunkowych lub studiów doktoranckich w zakresie prawa UE lub w obszarze rolnictwa lub rybołówstwa lub ochrony środowiska lub kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji prawniczej: legislacyjnej lub radcowskiej lub adwokackiej lub sędziowskiej.
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia zaświadczenia o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie B1 lub wyższym
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 16 października 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BIP: 69542, BKRZ.ZRZK.7100.15.2.24.2020 pok. 234.

Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
adres e-mail: AD@kprm.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie
1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 6502,28 zł brutto (tj. mnożnik około 3,2),
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków
wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz
ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).

W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowane zostaną:
• zadanie praktyczne – ocena wiedzy merytorycznej i umiejętności wymaganych jako niezbędne i dodatkowe,
• rozmowa kwalifikacyjna – ocena wiedzy merytorycznej i umiejętności wymaganych jako niezbędne i dodatkowe oraz kompetencji miękkich.

Dodatkowe informacje: nr tel. (22) 694 65 95 (komórka ds. kadr), nr tel. (22) 523 73 00 (Departament Prawa Unii Europejskiej).

Udostępnij na: