Ekspert ds. ochrony danych osobowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. (citi handlowy)

 

 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. poszukuje aplikanta/adwokata lub radcy prawnego – eksperta ds. ochrony danych osobowych do Biura Ochrony Danych.

 

 

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Wymagania:

 

 • uprawnienia radcy prawnego/adwokata bądź status aplikanta radcowskiego/adwokackiego II lub III roku.
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych lub praktyki prawniczej w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych lub doświadczenia w prowadzeniu projektów (prawnych, operacyjnych, technicznych) dotyczących ochrony danych osobowych.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej, w mowie i piśmie.

 

 

 

Zapewniamy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku młodych, nastawionych na sukces ludzi,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • umowę o współpracę,
 • podnoszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach.

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przesyłanie cv pocztą elektroniczną na adres: magda.matuszewska@citi.com

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 („Bank”), moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22(1) Kodeksu pracy, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości cofnięcia zgody. Ponadto oświadczam, że udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

 

 

 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się bezpośrednio tylko z wybranymi osobami

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Bankiem na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: daneosobowe@bankhandlowy.pl lub pisemnie na adres ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa.

 

Wskazanie administratora

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), a dodatkowo:

 

 • w celach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w zatrudnieniu na podstawie art. 183a § 1 Kodeksu pracy;
 • w przypadku jeżeli znajdzie to zastosowanie wobec Pani/Pana, w celu spełnienia wymogów charakterystycznych dla wybranego stanowiska, których obowiązek przetwarzania wynikają z przepisów obowiązującego prawa;
 • w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do dokumentacji pracowniczej, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej lub od podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Panią/Pana;
 • w celu wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej bądź maklerskiej, w tym:
  1. związanych z realizowaniem obowiązku przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą na podstawie art. 106 i nast. Prawa bankowego;
  2. związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz procedur i standardów etycznych, w tym na podstawie art. 9 ust. 2a-2b Prawa bankowego;
  3. związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Banku.

 

ol start=\\\”2\\\”

 

 • Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
 • w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w Banku, w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w Banku, zapewnieniem ciągłości działania Banku oraz zarządzania jakością danych posiadanych przez Bank;
 • w przypadku jeśli znajdzie zastosowanie, w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego Banku, jego oddziałów i placówek bankowych, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
 • w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych;
 • w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Banku na podstawie art. 9 i nast. Prawa bankowego;
 • w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania w ramach Banku lub w ramach grupy kapitałowej Citigroup, w tym sprawozdawczości zarządczej lub w ramach wykonywania obowiązków Banku określonych w umowach zawartych z podmiotami z grupy kapitałowej Citigroup;
 • w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie wobec Pani/Pana, w celach związanych z rozwojem biznesu oraz poprawianiem wizerunku Banku, w tym w szczególności w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną Banku;
 • w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości prowadzonych przez Bank procesów rekrutacyjnych lub programu poleceń;
 • w celach związanych z zarządzaniem i realizacją programu rekomendacji kandydatów do pracy lub w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi Banku.

 

ol start=\\\”3\\\”

 

 • W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. W szczególności taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w ramach procesów rekrutacyjnych będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe wykraczające poza zakres danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, albo w przypadku przeprowadzanych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.

 

Źródło pozyskiwania danych osobowych

 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Bank informuje, że Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, a także, jeśli ma to zastosowanie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, inne dane zawarte w CV lub liście motywacyjnym, zostały one pozyskane od pracowników Banku w ramach programu poleceń, lub od partnerów rekrutacyjnych Banku, którym Pani/Pan udzielił zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W pewnych przypadkach, Bank, jego pracownicy lub partnerzy rekrutacyjni mogli pozyskać Pani/Pana dane osobowe z publicznych źródeł, takich jak media społecznościowe (np. LinkedIn, GoldenLine) oraz Internet, w tym serwisy rekrutacyjne oraz fora internetowe.

 

Obowiązek podania danych osobowych Bankowi

 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa, w tym przepisów związanych z przedmiotem działalności Banku. W zakresie realizacji celów wymienionych w pkt. II powyżej, podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z tam wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Banku.

 

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę przy rozpatrywaniu Pani/Pana aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego.

 

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Państwowej Inspekcji Pracy;
 • podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym w ramach Citigroup, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych, a także w ramach współpracy rekrutacyjnej;
 • podmiotom wspierającym Bank w jego procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Banku (tzw. procesorzy danych).

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, przez okres do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Bank uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, w szczególności dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych lub związanej z przetwarzaniem danych w zakresie wykraczającym poza kategorie danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Bank pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Bank przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Banku, o którym mowa w pkt. II powyżej.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

 

Bank w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. USA, Singapur, Indie, Chiny Hong Kong i Kanada, oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem (np. w ramach programu poleceń). Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

 

W zakresie realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz celów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także z organizacją i administrowaniem działalnością Banku oraz podmiotów z grupy kapitałowej Citigroup, w tym w celu prowadzenia komunikacji wewnętrznej Banku oraz w ramach Citigroup, Bank może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Citigroup mającym siedzibę poza EOG. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych między Bankiem z odbiorcami wiążących reguł korporacyjnych, których stosowanie zostało zatwierdzone przez GIODO (decyzja GIODO nr DESiWM/DEC-1252813 z dnia 9 grudnia 2013 roku) oraz inne organy nadzorcze UE (w ramach mechanizmu spójności) oraz zapewniają najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Banku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: