Dyżury obrończe

Z dniem 1 lipca 2015 r. na radców prawnych nałożony został obowiązek pełnienia dyżurów w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (art. 517j § 1 k.p.k.).

Dyżury pełnione są w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości okręgowej izby radców prawnych, której dany radca jest członkiem, w godzinach urzędowania sądów ustalonych w celu rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym. Zgodnie z przepisami Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 925), dla rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym obowiązują następujące godziny dyżurów:
1) w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 20.00 – w sądach o limicie etatów sędziowskich powyżej 35;
2) w soboty i dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 16.00 – w pozostałych sądach.
W myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. poz. 920), na wniosek radcy prawnego, prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu. W praktyce oznacza to konieczność dostępności radcy prawnego w dniu dyżuru pod wskazanym numerem telefonu i niezwłocznego przybycia do siedziby sądu w razie takiej potrzeby.
W przypadku gdy z przyczyn losowych brak jest możliwości stawienia się w siedzibie sądu w dniu pełnienia dyżuru, radca prawny powinien zapewnić zastępstwo innej osoby uprawnionej.
W razie faktycznego podjęcia się obrony w dniu dyżuru radcy prawnemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach ogólnych. Z tytułu pozostawania do dyspozycji sądu w okresie pełnienia dyżuru wynagrodzenie nie przysługuje.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do pełnienia dyżurów w sądach rejonowych pozostających w obszarze właściwości OIRP w Warszawie.
Wszystkich zainteresowanych pełnieniem dyżurów prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: dyzuryobroncze@oirpwarszawa.pl.
Szczegółowe informacje na temat kwestii organizacyjnych związanych z pełnieniem dyżurów przekażemy osobom zainteresowanym po dokonaniu zgłoszenia.

Udostępnij na: