Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowiska urzędnicze radca prawny w wymiarze 1 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kompleksowa obsługa od strony prawno-formalnej w zakresie:
 • udzielania porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych dla potrzeb Centrum,
 • reprezentowania Centrum przed sądami,
 • współtworzenia, opiniowania i parafowania projektów umów zawieranych przez Centrum,
 • współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy,
 • praca w budynku urzędu. Praca wykonywana jest w 8 godzinnym systemie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600. Bezpieczne warunki pracy. Winda dostosowana do wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, stresem oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku i poza nim,
 • w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2019, poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe prawnicze – uprawnienia radcy prawnego.

Wymagania pożądane:

 • minimum 3 lata stażu przy obsłudze prawnej,
 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
 • znajomość regulacji prawnych między innymi z zakresu:
  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • prawa rodzinnego,
  • pieczy zastępczej,
  • zamówień publicznych,
  • postępowania administracyjnego,
  • prawa pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel),
 • odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętności analityczne,
 • komunikatywność,
 • obiektywizm i bezstronność,
 • zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany,
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentu poświadczającą wpis na listę radców prawnych,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
 • podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”(własnoręcznie podpisane).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 14.05.2021 r. do godziny 16.00, na adres:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
w zaklejonej kopercie z dopiskiem radca prawny

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do WCPR)  i dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po 3 miesiącach od dnia rozstrzygnięcia – zostaną komisyjnie zniszczone.

Udostępnij na: