Dyrektor KIS zatrudni radcę prawnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje osoby na stanowisko radcy prawnego w wymiarze całego etatu w Delegaturze KIS w Płocku.

Osoba na tym stanowisku:

 • sporządza skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne w imieniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • występuje w charakterze pełnomocnika Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • udziela komórkom organizacyjnym Krajowej Informacji Skarbowej opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu interpretacji przepisów budzących wątpliwości,
 • opiniuje projekty odpowiedzi na skargi podatników składane do sądu administracyjnego,
 • opiniuje wewnętrzne akty prawne oraz treści umów i pism wychodzących na zewnątrz,
 • informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów podatkowych w celu zwrócenia uwagi na zmiany przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
 • rozległa wiedza w zakresie prawa, a w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz postępowania sądowoadministracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się informatycznymi programami prawniczymi,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • samodzielność i kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w charakterze radcy prawnego.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż  5486,29 zł brutto.
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • czas pracy zgodny z art. 18 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75)  – czas pracy w lokalu Delegatury KIS przez 4 dni w tygodniu w wymiarze 32 godzin według harmonogramu,
 • pokój śniadaniowy w miejscu pracy,
 • bezpieczne miejsce na rowery,
 • możliwość korzystania z parkingu samochodowego,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca o charakterze złożonym, samodzielnym, wymagająca umiejętności analizy, interpretacji oraz dużej kreatywności,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe informacje:

 • Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).
 • O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani w terminie późniejszym.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 89.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w budynku V piętrowym,
 •  przestrzeń pracy KIS to: przyziemie, I, III, IV, V piętro,
 • wejście główne do budynku posiada podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych,
 •  budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe,
 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku: przyziemie, IV piętro,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.

Dokumenty niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (j.w.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe – wpis na listę radców prawnych,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (jeśli posiadasz).

Dokumenty należy złożyć do: 30.10.2020 (Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „oferta pracy – radca prawny KWR3”
– w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
– nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

Udostępnij na: