Dyrektor Generalny UOKiK poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych w Departamencie Ochrony Konkurencji

Dyrektor Generalny UOKiK poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy specjalista
do spraw: ochrony konkurencji
w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych w Departamencie Ochrony Konkurencji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
ADRES URZĘDU:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
WARUNKI PRACY
Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
ZAKRES ZADAŃ
Przygotowywanie projektów stanowisk dotyczących proporcjonalności wniosków o ujawnienie dowodów znajdujących
się w aktach administracyjnych UOKiK, w tym ich spójności i jednolitości oraz przygotowywanie i przekazywanie
sądom dokumentów zawierających żądane przez sądy dowody
Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć
finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowywanie w toku tych
postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom rynkowym
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, zażalenia, apelacje i skargi kasacyjne, a także projektów
apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projektów innych pism
procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w celu ich obrony przed
sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesie
odwoławczym od rozstrzygnięć organu. Przygotowywanie projektów zażaleń na postanowienia oraz wniosków o
uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia nakazującego wyjawienie środka dowodowego, o którym mowa
w ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
Współdziałanie z Departamentem Prawnym oraz Departamentem Analiz Rynku w zakresie zapewnienia pomocy
sądom powszechnym w ustaleniu wysokości szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w stosowaniu i egzekwowaniu prawa
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie: znajomości prawa
antymonopolowego; znajomości kc, kpc, kpa; znajomości orzecznictwa antymonopolowego; znajomości podstaw
ekonomii
Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, postępowania cywilnego i
administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
Uprawnienia radcy prawnego lub aplikacja radcowska
Posiadanie kompetencji: kreatywność
Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Znajomość innego języka UE na poziomie B2
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 25 czerwca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
– osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOK-2-StS/2
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: uokik@uokik.gov.pl.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji
międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający
ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań
formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie
złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

Udostępnij na: