Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrudni Radcę Prawnego

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Osoba na tym stanowisku:

 • Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza lub opiniuje projekty porozumień zawieranych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza lub akceptuje projekty umów zawieranych przez GITD oraz projekty postanowień umów i wzorów umów stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia;
 • Opiniuje projekty upoważnień i pełnomocnictw Głównego Inspektora, jego Zastępców i Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza opinie prawne oraz udziela ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych zleconych przez Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;
 • Reprezentuje Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze oraz tytuł radcy prawnego;
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego związane ze świadczeniem pomocy prawnej;
 • Znajomość procedury cywilnej, sądowo-administracyjnej, karnej, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Kompetencje: komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność argumentacji i negocjowania, organizacja pracy własnej, odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych, autorskich praw majątkowych;
 • Znajomość prawa i orzecznictwa UE;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkolenia z zakresu zamówień publicznych, autorskich praw majątkowych.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 października 2021 roku
 • Decyduje data: wpływu do urzędu/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.128.2021

Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

UWAGA!
Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem na stronie internetowej BIP GITD (zakładka Praca/Oferty pracy/Dane osobowe – Klazuzula informacyjna).

Udostępnij na: