Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie w szczególności: prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, a także prawa telekomunikacyjnego, prawa handlowego oraz prawa i postępowania administracyjnego,
 2. opiniowanie aktów prawnych przesłanych do uzgodnień międzyresortowych,
 3. udział w opracowywaniu i sporządzeniu projektów rozporządzeń KRRiT,
 4. zastępowanie Przewodniczącego KRRiT, KRRiT lub Biura KRRiT w postępowaniach sądowych

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 2. uprawnienia radcy prawnego
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 4. bardzo dobra znajomość prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, prawa telekomunikacyjnego, prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, postępowania cywilnego,
 5. bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów,
 6. dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 7. zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 8. umiejętność skutecznego komunikowania się i argumentowania,
 9. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 10. biegła znajomość pakietu MS Office,

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego lub zagadnień legislacyjnych,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • znajomość angielskiej terminologii prawniczej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1]

Inne informacje:

Oferty należy przesyłać do dnia 23 lipca 2021 r. na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa 

lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – prawnik/radca prawny w Departamencie Prawnym”.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatkami/kandydatami drogą telefoniczną lub mailem.

Jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

Inspektor ochrony danych:
Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[4], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
[2] art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
[3] art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
[4] art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[5] art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Udostępnij na: