Dwudniowy Warsztat z technik przesłuchań 30-31.10.2017 – BRAK MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniach 30-31 października 2017 r.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na doskonaleniu umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacji szczerości uzyskanych informacji. II część warsztatu składa się z symulacji procesowych. Uczestnicy losują role do odegrania: powód, pozwany, pełnomocnicy, świadkowie. Wykładowcy będą prowadzić symulacje rozpraw cywilnych (spadkowa, o zapłatę, rozwodowa, o ustalenie użytkowania wieczystego, znieważenie – zniesławienie).

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 27 pkt.

DZIEŃ I

Głównym celem jest wykształcenie umiejętności stosowania wybranych elementów taktyki i technik przesłuchań. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań, którymi są:

 • przeprowadzenie wywiadu, rozpytania,
 • przesłuchiwanie świadka,
 • przesłuchiwanie strony/kontrolowanego
 • przesłuchiwanie podejrzanego.

Realizacja wyżej wyszczególnionych zadań wymaga nabycia i doskonalenia w toku zajęć następujących umiejętności:

 1. o charakterze uniwersalnym:
  • komunikacja werbalna i pozawerbalna,
  • aktywne słuchanie i zapamiętywanie,
  • analizowanie, syntetyzowanie i wyciąganie wniosków,
  • elastyczne reagowanie na zmieniające się sytuacje,
  • gromadzenie informacji (tematów),
  • obserwowanie,
  • planowanie,
  • samokontrola,
  • tworzenie atmosfery zaufania,
  • zachowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
  • parafrazowanie;
  • odróżnianie faktu od nadinterpretacji;
 2. o charakterze zawodowym:
  • planowanie i przygotowanie przesłuchań,
  • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym,
  • kontrola przebiegu interakcji,
  • wnioskowanie na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych,
  • dobieranie metod przesłuchania,
  • dobór i stosowanie technik wywierania wpływu,
  • rozpoznawanie mechanizmów obronnych,
  • rozpoznawanie symptomów kłamstwa,
  • formułowanie pytań,
  • umiejętność rzetelnego dokumentowania przebiegu przesłuchania.

Wiesław Zyskowski trener, konsultant 12 lat doświadczenia trenerskiego, wykładowca na kilkunastu uczelniach w kraju z zakresu „Psychologii śledczej” oraz „Sztuki pozyskiwania informacji” min. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Opolskiej; funkcjonariusz Policji przez 18 lat; specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i kreowania wizerunku oraz przede wszystkim w zakresie kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza) oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI.

Program szkolenia:

900-930     Rejestracja uczestników

930-1100   Wybrane umiejętności praktyczne

 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Fakty a nadinterpretacji
 • Protokołowanie przebiegu czynności przesłuchania

1100-1115   Przerwa kawowa

1115-1300  Umiejętność prowadzenia rozmów i przesłuchań

 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie przesłuchania
 • Techniki przesłuchań, umiejętność protokołowania zeznań

     Przesłuchanie poznawcze

 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego

1300-1330 Lunch

1330-1500 Wykrywanie kłamstw w trakcie przesłuchań

 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań.
 • Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi

DZIEŃ II

Drugiego dnia warsztatu rozprawę poprowadzi sSR Marzena Rusin-Gielniewska. Zostanie odtworzony przebieg rozprawy koncentrując się na przesłuchaniach w trakcie rozprawy i sztuce zadawania pytań. Moderator (Wiesław Zyskowski) może przerwać rozprawę w celu poprawy zadanych pytań lub argumentacji kierowanej do Sądu, w celu poparcia swojej tezy, linii obrony. II część warsztatu stanowi uzupełnienie I części warsztatu z technik przesłuchań.

Marzena Rusin- Gielniewska sędzia z 29 letnim stażem (w tym 10 lat w Wydziale Cywilnym). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). W 1997 r. Ukończyła Studia Podyplomowe Szkoły Praw i Wolności Człowieka HFPC  Komitet w Polsce, zaś w 2012 ukończyła studia podyplomowe z prawa karnego dla sędziów na Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia:

900-930     Rejestracja uczestników

930-1100   Symulacja rozpraw

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  Symulacja rozpraw

1300-1345  Lunch

1345-1530  Symulacja rozpraw

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:

590,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

1190,-zł netto* –  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

1490,-zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 30-31.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga:

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o warsztacie udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: