Dowody w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia – 21.10.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 21 października 2014 r. w godz. 10.00–16.00.

Dowody w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia

sSO Sylwia Urbańska – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

sSO Tomasz Wojciechowski – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30

 • Podstawowe pojęcia, terminologia.
 • Moment zgłoszenia wniosku dowodowego (art. 207 k.p.c., zaskarżenie wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, apelacja, nadzwyczajne środki zaskarżenia).
 • Składanie pism przygotowawczych.
 • Zasada prekluzji w zakresie spraw wszczętych przed 03 maja 2012 r.

11.30–11.45 przerwa kawowa

11.45–13.00

 • Sformułowanie wniosku dowodowego (określenie środka dowodowego, określenie okoliczności będącej przedmiotem dowodu, zaprzeczenie ogólne a potrzeba dowodzenia, notoryjność we współczesnych realiach).
 • Spóźnione powołanie dowodu.
 • Dopuszczenie dowodu z urzędu (przesłanki działania sądu, zarzucalność w środku zaskarżenia).

13.00–13.30 lunch

13.30–15.00

 • Gromadzenie materiału dowodowego – przykłady czynności w niektórych kategoriach spraw.
 • Środki dowodowe (dowód z akt, oświadczenia osób trzecich, ekspertyzy prywatne, „dokumenty” przekazywane drogą elektroniczną, materiały zawarte w Internecie jako środki dowodowe, środki dowodowe przewidziane art. 307 k.p.c.).
 • Sprawy z zakresu błędu medycznego.
 • Sprawy o rozwód.
 • Roszczenia z art. 444 § 1 i 2 kc.

15.00–15.15 przerwa kawowa

15.15–16.00

 • Sposób sporządzania protokołu posiedzenia a utrwalenie przebiegu postępowania dowodowego.
 • Kwestionowanie sądowej oceny dowodów.
 • Uprawdopodobnienie (złagodzenie rygorów w zakresie środka czy rezultatu czynności).

Dyskusja i podsumowanie.

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 21–10–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: