Postępowanie cywilne w praktyce radcy prawnego – zagadnienia praktyczne – 17 – 20 października 2022 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się  w dniach 17-20 października 2022 r. w hotelu „Anders” w Starych Jabłonkach.

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. W trakcie szkolenia przeanalizowane zostaną praktyczne problemy związane z interpretacją nowych przepisów oraz najnowsze orzecznictwo SN. Zostaną także przedstawione projektowane zmiany w procedurze cywilnej objęte projektem opublikowanym przez RCL pod numerem UD-156. Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i prawników praktyków stosujących w codziennej pracy procedurę cywilną.

Grzegorz Karaś – jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu z posiadającym wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym Sadu Okręgowego we Wrocławiu. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym szkolenia zarówno okręgowe dla radców prawnych i adwokatów jak i ogólnokrajowe na zlecenie KIRP i NRA . Jest on autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wykładowca Krejowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Program szkolenia:

17 października 2022 r. poniedziałek

od 1400        –  przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030     –  kolacja

18 października 2022 r. wtorek

800-900         –  śniadanie

Postępowanie cywilne przed sądem pierwszej instancji – regulacje szczególne w czasie pandemii covid-19, problemy praktyczne, aktualne orzecznictwo.

900-1045

 • Wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 • Pełnomocnictwo procesowe i wykazanie umocowania.
 • Skutki braków formalnych i fiskalnych pozwu i dalszych pism procesowych.
 • Obligatoryjność złożenia odpowiedzi na pozew.
 • Nowy etap postępowania – postępowanie przygotowawcze.
 • Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy.
 • Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS.
 • Doręczenia podmiotom gospodarczym wpisanym do CEIDG.
 • Zasada faktycznego doręczenia pozwu lub innego pismo procesowe powodujące konieczność obrony.

1045-1100     –  przerwa

1100-1245

 • Czynności powoda w przypadku awizowania przesyłki doręczanej przez sąd.
 • Procedura doręczenia komorniczego na zlecenie powoda.
 • Nowe sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
 • Zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń
 • Zasady rejestracji w portalu i uzyskiwania dostępu do akt.
 • Podmioty jakim sąd doręcza pisma sądowe drogą elektroniczną.
 • Rodzaje pism sądowych doręczanych pełnomocnikom drogą elektroniczną.
 • Skutki doręczania dokonanego poprzez umieszczenie pisma sądowego w Portalu Informacyjnym.
 • Zasady wyznaczania rozpraw.

1245-1415     –  przerwa obiadowa

1415-1600

 • Wideokonferencja a rozprawa zdalna sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
 • Warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
 • Zachowanie stron i pełnomocników w czasie rozprawy zdalnej.
 • Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym – warunki formalne.
 • Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
 • Zarzut potrącenia.
 • Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych.
 • Wnioski dowodowe.
 • Postanowienia dowodowe.

1600-1615     –  przerwa

1615-1715

 • Dowody z dokumentów złożonych do akt.
 • Wykorzystanie w procesie kserokopii i wydruków dokumentów elektronicznych.
 • Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
 • Zeznania świadków na piśmie.
 • Dowód z opinii biegłego.
 • Wykorzystanie w procesie opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie.

1800         kolacja

19 października 2022 r. środa

800-930         –  śniadanie

Orzeczenia i postępowania odwoławcze (apelacja, zażalenie, skarga na referendarza) z uwzględnieniem regulacji szczególnych w czasie pandemii covid 19 – problemy praktyczne, aktualne orzecznictwo.

930-1045

 • Skład sądu w postępowaniu pierwszo i drugoinstancyjnym.
 • Nowe uprawnienia asystenta sędziego.
 • Tryb wydawania postanowień w toku postępowania pierwszo i drugoinstancyjnego.
 • Uzasadnianie postanowień.
 • Odstąpienie przez sąd od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.
 • Ogłoszenie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy.
 • Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.

1045-1100     –  przerwa

1100-1245

 • Zakres i termin sporządzenia uzasadnienia.
 • Treść uzasadnienia wyroku sądu pierwszo i drugoinstancyjnego.
 • Sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu.
 • Termin i sposób wniesienia apelacji.
 • Postępowanie międzyinstancyjne.
 • Wymogi formalne apelacji.
 • Apelacja pozorna.

1245-1415     –  przerwa obiadowa

1415-1600

 • Przesłanki odrzucenia apelacji.
 • Rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy: na rozprawie, na posiedzeniu niejawnym.
 • Uzasadnienie wyroku odwoławczego.
 • Skutki uchylenia wyroku pierwszoinstancyjnego.
 • Zażalenie – zmiana koncepcji zażaleń.
 • Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do sądu wyższej instancji.
 • Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do innego składu tego samego sądu.

1600-1615    –  przerwa

1615-1715

 • Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do innego składu sądu odwoławczego.
 • Rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza.
 • Nadużycie prawa procesowego i jego skutki.

 1800           –  kolacja

20 października 2022 r., czwartek

800-900       –  śniadanie

Postępowania odrębne: postępowanie w sprawach gospodarczych postępowanie uproszczone, postępowanie nakazowe, upominawcze i elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie z udziałem konsumentów, z uwzględnieniem rządowego projektu zmian KPC (RCL-UD156). Problemy praktyczne.

900-1030

 • Właściwość funkcjonalna sądu gospodarczego.
 • Pojęcie sprawy gospodarczej.
 • Przekazanie sprawy gospodarczej.
 • Przesłanki rozpoznania sprawy gospodarczej z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • Prekluzja dowodowa w postpowaniu w sprawach gospodarczych.
 • Ograniczenia dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
 • Dowód z zeznań świadków.
 • Zgłaszanie nowych żądań.
 • Zakaz noszenia powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym.
 • Umowa dowodowa.
 • Skutki zaniechania próby mediacyjnej.
 • Przepisy intertemporalne dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych.
 • Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.
 • Łączenie spraw w postępowaniu uproszczonym.
 • Dowód z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym.
 • Uzasadnienie wyroku w postępowaniu uproszczonym.
 • Rozpoznanie apelacji w postępowaniu uproszczonym.
 • Ograniczenie możliwości uchylenia wyroku.

1030-1045  –  przerwa

1045-1215

 • Przepisy wspólne dotyczące postępowania nakazowego i upominawczego.
 • Wydanie nakazu zapłaty.
 • Zaskarżenie nakazu zapłaty.
 • Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
 • Skutki nakazu nakazowego.
 • Zarzuty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
 • Przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 • Skutki wniesienia sprzeciwu do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 • Przepisy przejściowe w odniesieniu do postępowania nakazowego i upominawczego.
 • Nowy model elektronicznego postępowania upominawczego.
 • Doręczenie zastępcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • Skutki wniesienia sprzeciwu do elektronicznego nakazu zapłaty.
 • Ponowne wniesienie pozwu po umorzeniu postępowania.
 • Projekt przepisów o postępowaniu cywilnym z udziałem konsumentów.

1215-1300  – wymeldowanie z hotelu

1300            –  obiad, wyjazd z ośrodka

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych 40 pkt.

Szkolenie zorganizowane zostanie na poziomie  średniozaawansowanym, co oznacza, że uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 650 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 350 zł

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Oświadczenie VAT (dla instytucji finansowanych ze środków publicznych)

Uwaga: o zakwalifikowaniu na szkolenie,  ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie  kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Prosimy aby osoby zamierzające skorzystać z możliwości zakwaterowania w pokoju jednoosobowym zgłaszały takie zainteresowanie  z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki październik 2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.

Zgłoszenia:

Dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Link do rejestracji znajduje się poniżej:

Link do rejestracji

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w zakresie terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach odpowiednią informację przekażemy za pośrednictwem strony głównej www.oirpwarszawa.pl, a osoby, które do tego czasu złożą swoją deklarację uczestnictwa zostaną powiadomione bezpośrednio.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl