Prawo i procedury administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne – 16-19.05.2022 r. REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się  w dniach 16-19 maja 2022 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej metodologii wykładni i stosowania procedur administracyjnych na tle wybranej problematyki prawa materialnego oraz praktycznych zagadnień procedury sądowoadministracyjnej.

s. Marian Wolanin – od trzydziestu lat zajmuje się prawem administracyjnym i cywilnym, w tym szeroko rozumianą problematyką nieruchomości; pracę zawodową rozpoczął udziałem w parlamentarnych procedurach legislacyjnych, później pracował w najwyższym organie kontroli państwowej, a następnie zajmował się orzecznictwem administracyjnym na szczeblu centralnym; od prawie siedemnastu lat pracuje w sądownictwie administracyjnym. W dotychczasowym dorobku publikacyjnym ma kilkanaście książek (monografie i komentarze) oraz ogromną ilość artykułów dotyczących praktyki stosowania prawa administracyjnego i cywilnego.

Program szkolenia:

16 maja 2022 r. poniedziałek

od 1400        –  przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030     –  kolacja

17 maja 2022 r. wtorek

800-900         –  śniadanie

900-1045       Wstępne warunki postępowania

 • normatywne warunki wszczęcia postępowania,
 • przyczyny odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a kpa,
 • procedura uzupełniania wniosku mającego braki formalne,
 • przyczyny i forma procesowa pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

1045-1100     –  przerwa

1100-1245

 • ustalanie stron i odmowa uznania za stronę, wielość stron,
 • pozycja pełnomocnika strony,
 • rodzaje i zakres pełnomocnictwa,
 • uczestnicy postępowania.

1245-1415     –  przerwa obiadowa

1415-1600   Obowiązki dowodowe organu administracji

 • normatywny zakres art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 kpa,
 • prowadzenie dowodu z urzędu,
 • wnioskowanie o czynności dowodowe,
 • udział stron w czynnościach dowodowych,
 • dowody z dokumentów i opinii,
 • czynności biegłych, dowody osobowe,

1600-1615     –  przerwa

1615-1715

 • rola rozprawy administracyjnej,
 • dowodowa wartość przesłuchania strony,
 • dowody o szczególnej wrażliwości informacyjnej,
 • ustawowy zakres oceny dowodów,
 • kryteria i granice stosowania uznania administracyjnego,
 • uznanie administracyjne wobec środków dowodowych,
 • orzecznicza wykładnia pojęć niedookreślonych.

1800          kolacja

18 maja 2022 r. środa

800-930         –  śniadanie

930-1045       Terminy w postępowaniu administracyjnym

 • obowiązki procesowe wnioskodawcy,
 • obowiązki procesowe organu,
 • terminy postępowania administracyjnego,
 • przedłużenie terminu wydania rozstrzygnięcia i jego skutki prawne,
 • przypadki zawieszenia postępowania,
 • okoliczności prejudycjalne,
 • bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania – różnice i skutki odszkodowawcze.

1045-1100     –  przerwa

1100-1245     Zakończenie postępowania

 • rodzaje i cele stosowanych metod wykładni prawa,
 • prawne formy zakończenia postępowania,
 • niezbędne elementy decyzji administracyjnej,
 • zakres i rola procesowa uzasadnienia decyzji,
 • zakres i sposób wykorzystania w rozstrzygnięciu administracyjnym informacji chronionej,
 • decyzja związana i decyzja uznaniowa,
 • warunki skutecznego doręczenia decyzji,
 • tryb odwoławczy oraz z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

1245-1415     –  przerwa obiadowa

1415-1600      Postępowanie drugoinstancyjne

 • rodzaje postępowań – ich cel i zakres, dowodowy zakres ponownego postępowania,
 • funkcja postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • rodzaje rozstrzygnięć organu,
 • zakres związania organu zakazem orzekania na niekorzyść odwołującego się i wnioskującego o ponowne rozpatrzenie sprawy, warunki uchylenia rozstrzygnięcia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

1600-1615    –  przerwa

1615-1715  Postępowania nadzwyczajne

 • przesłanki i tryb wznowienia postępowania,
 • ocena legalności ostatecznych rozstrzygnięć administracyjnych,
 • przedawnienie uchylenia lub stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji,
 • warunki dopuszczalności zmiany ostatecznej decyzji, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

 1800           –  kolacja

19 maja 2022 r., czwartek

800-900       –  śniadanie

900-1030    Postępowanie sądowoadministracyjne

 • cel i zakres sądowej kontroli orzeczeń administracyjnych,
 • dopuszczalność zaskarżenia aktów administracyjnych,
 • kryteria sądowej oceny działania administracji,
 • strony postępowania sądowego, rodzaje rozstrzygnięć procesowych i materialnoprawnych.

1030-1045  –  przerwa

1045-1215

 • cel i granice sądowych czynności dowodowych,
 • efekt sądowej oceny dowodowych czynności organów administracji,
 • konstrukcja skargi kasacyjnej, zakres oceny sądu kasacyjnego.

1215-1300  – wymeldowanie z hotelu

1300            –  obiad, wyjazd z ośrodka

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych 40 pkt.

Szkolenie zorganizowane zostanie na poziomie  średniozaawansowanym, co oznacza, że uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 630 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 370 zł (BRAK MIEJSC DO POKOI JEDNOOSOBOWYCH)

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Uwaga: o zakwalifikowaniu na szkolenie,  ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie  kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Prosimy aby osoby zamierzające skorzystać z możliwości zakwaterowania w pokoju jednoosobowym zgłaszały takie zainteresowanie  z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Gdynia maj 2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.

Zgłoszenia:

Dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Link do rejestracji znajduje się poniżej

Rejestracja na szkolenie

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w zakresie terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach odpowiednią informację przekażemy za pośrednictwem strony głównej www.oirpwarszawa.pl, a osoby, które do tego czasu złożą swoją deklarację uczestnictwa zostaną powiadomione bezpośrednio.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT