Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – oczekiwania, nadzieje, zagrożenia – 19 września 2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 19.09.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest kompleksowa prezentacja ostatnich zmian w prawie pracy. Uczestnicy poznają przyczyny oraz ogólną charakterystykę nowelizacji. Omówiony zostanie zakres podmiotowy zmian (niektóre regulacje dotyczą już nie tylko pracowników i pracodawców, lecz również stron stosunków cywilnoprawnych). Uczestnicy poznają nowe uprawnienia i obowiązki adresowane do pracodawców i pracowników oraz innych podmiotów prawa zatrudnienia. Analizowane będą zagrożenia towarzyszące nowym przepisom oraz działania, które będą się przyczyniać do prawidłowego, lecz również efektywnego i elastycznego organizowania procesu pracy (zagrożenia i szanse dla pracodawców). Uczestnicy dowiedzą się o działaniach, które powinny zostać podjęte w związku z wejściem w życie nowych przepisów oraz o terminach na podjęcie wymaganych działań (przykładem obowiązki pracodawców w zakresie tworzenia różnego rodzaju aktów zakładowych). Zostaną omówione regulacje, budzące wątpliwości oraz możliwe sposoby interpretacji. Analizowane będzie orzecznictwo sądowe oraz poglądy doktryny, które mogą być istotne na gruncie nowej regulacji.

Łukasz Pisarczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018), autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100    Ogólna charakterystyka wprowadzanych zmian w prawie pracy

 • Źródła, charakter i zakres zmian
 • Czasowe ramy nowelizacji

Podstawy zatrudnienia

 • Przebudowa terminowych umów o pracę
 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny
 • Jak wypowiadać umowy zawarte na czas określony?
 • Rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawcy
 • Czy można ograniczać dodatkowe zatrudnienie własnych pracowników?

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300  Organizacja pracy

 • Praca zdalna w nowej odsłonie
 • Postaci pracy zdalnej
 • Zasady wprowadzania pracy zdalnej
 • Badanie trzeźwości pracowników
 • Jak korzystać z algorytmów w zatrudnieniu?

Łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi (work-life balance)

 • Zmiany w urlopach rodzicielskich (nieprzenoszalna część urlopu dla każdego z rodziców)
 • Urlop opiekuńczy
 • Jakiej organizacji pracy mogą oczekiwać pracownicy wychowujący dzieci do lat 8.?

1300-1330 lunch

1330-1500   Ochrona sygnalistów

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony
 • Kto i w jaki sposób powinien wdrożyć procedury ochrony sygnalistów?

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 19.09.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT