Technologie informatyczne a własność intelektualna – aktualne praktyki, najistotniejsze problemy prawne, perspektywy – 30.05.2022 r. REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 30.05.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najistotniejszych praktycznych aspektów korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć opartych na technologiach informatycznych. W trakcie spotkania omówione zostanie najnowsze orzecznictwo oraz symptomatyczne przykłady z praktyki kontraktowej. Wskazane zostaną ponadto aktualne problemy i wyzwania prawne w obszarze praw własności intelektualnej związane z rozwojem nowoczesnych technologii i ich zastosowaniami w praktyce biznesowej.

dr Bohdan Widła – radca prawny (od 2014 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2019 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Katedry Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego – 9th American Law Program prowadzoną przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Od 2009 r. doradza w zakresie problematyki praw własności intelektualnej, nowych technologii i zamówień publicznych. Autor artykułów w prasie naukowej i branżowej, dotyczących prawa własności intelektualnej, umów wdrożeniowych oraz prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.

Michał Barta – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego oraz prawa własności intelektualnej (IP). Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z prawnymi aspektami umów IT oraz ochroną własności intelektualnej.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników 

930-1100  Prawo własności intelektualnej w IT

 • Wprowadzenie – „big picture”, stan obecny i obserwowane tendencje
 • Problem granic prawa autorskiego – utwór w świecie IT
 • Inne niż prawo autorskie modele ochrony (prawa wyłączne) – bazy danych, wzory przemysłowe, patenty
 • Specyfika ochrony prawnej programów komputerowych
 • Wpływ orzecznictwa TSUE na model ochrony software: ochrona GUI i look & feel, ochrona funkcjonalności, ochrona dokumentacji.
 • Spór o ochronę interfejsów programistycznych API i jego praktyczne implikacje
 • (Re)interpretacja instytucji „wyczerpania prawa” w zawiązku z korzystaniem w z przedmiotów praw wyłącznych w środowiskach wirtualnych – wpływ sprawy UsedSoft, perspektywy
 • Ochrona koncepcji, warstwy informacyjnej, know-how
 • Problem domeny publicznej

1100-1115 przerwa

1115-1300 Aktualna praktyka rozwiązań  kontraktowych w zakresie praw własności intelektualnej na rynku IT

 • Modele i metryki licencyjne
 • Licencje wielopodmiotowe, w tym korporacyjne
 • Implikacje prawne i kontraktowe „usługowego” korzystania z przedmiotów praw wyłącznych (SaaS, PaaS),
 • Specyfika korzystania z przedmiotów praw wyłącznych z wykorzystaniem technologii chmur obliczeniowych
 • „Leasing” licencji
 • Problem pośredniego korzystanie z oprogramowania
 • Vendor lock-in – kontraktowe mechanizmy ograniczające ryzyko wyłączności pierwszego dostawcy
 • Uwarunkowania prawne  i praktyki rynkowe dostępu do kodów źródłowych
 • Audyty zgodności licencyjnej i odpowiedzialność za przekroczenia licencyjne w kontekście praktyki kontraktowej
 • Odpowiedzialność dostawcy w przypadku roszczeń osób uprawnionych (wady prawne, indemnifikacja)

1300-1330 przerwa

1330-1500  Licencje open source (FLOSS), licencje open content, prawa wyłączne a systemy sztucznej inteligencji (AI) 

 • Licencje open source – copyleft (GNU GPL)
 • Licencje open source – non-copyleft (MIT, BSD)
 • Minimalizacja ryzyk stosowania komponentów FLOSS w ramach tworzenia lub rozwoju rozwiązań IT – regulacje kontraktowe, przykłady
 • Licencje open content (Free Cultural Work, licencje Creative Commons)
 • Ochrona praw wyłącznych w ramach systemów AI – algorytmy, zestawy wag dla sieci neuronowych, bazy danych, software
 • Podmiot i rodzaj ochrony prawnej efektów działania systemów AI
 • NFT a prawa autorskie
 • Podsumowanie szkolenia

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom  średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 30.05.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Ewelina Raczko pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: raczko.e@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT