SZKOLENIE – Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie – 27.06.2023 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 27.06.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne aspekty przygotowania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dobrymi praktykami stosowania przepisów ze szczególnym uwzględnieniem tych, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

dr Robert Siwik – radca prawny w OIRP Warszawa, właściciel indywidualnej kancelarii radcy prawnego (siwik-law.pl), specjalizującej się w zakresie zamówień publicznych, sporach sądowych/arbitrażowych oraz przygotowaniu i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych/inwestycyjnych. Doktor nauk prawnych z prawa cywilnego oraz pracownik naukowy (adiunkt) w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Zakład Prawa Prywatnego).

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100   Zagadnienia konstrukcyjne oraz specyfika umowy

 • Zasada współdziałania stron umowy
 • Forma i sposób zawarcia umowy
 • Obligatoryjne postanowienia umowy
 • Klauzule abuzywne
 • Okres obowiązywania oraz zakres umowy

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300  Zagadnienia szczegółowe

Wynagrodzenie wykonawcy

 • Zasady płatności
 • Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja, opcja)
 • Zaliczki i ich zabezpieczenie

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

 • Zakres powierzenia podwykonawstwa
 • Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo
 • Zawieranie umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane
 • Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • Formy oraz zmiana formy zabezpieczenia
 • Wysokość zabezpieczenia
 • Zwrot zabezpieczenia

Realizacja umowy w ramach konsorcjum

Raport z realizacji zamówienia

1300-1330 lunch

1330-1500   Modyfikacje umowy o zamówienie publiczne

Zmiana umowy

 • Istotna i nieistotna zmiana umowy
 • Obowiązki publikacyjne dot. zmiany umowy

Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie

 • Przesłanki odstąpienia od umowy
 • Przesłanki unieważnienia umowy
 • Przesłanki unieważnienia zmian w umowie
 • Uprawnienie Prezesa UZP do wystąpienia o unieważnienie umowy lub jej zmiany
 • Uprawnienie wykonawcy do wystąpienia o unieważnienie umowy
 • Wygaśnięcie umowy

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 27.06.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT