SZKOLENIE – Najnowsze zmiany i wyzwania w prawie pracy – 7.03.2023 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 7.03.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy na gruncie projektowanych i uchwalonych przez ustawodawcę polskiego przepisów prawa pracy oraz dyrektyw unijnych wpływających na kształtowanie i realizację stosunków pracy,  z uwzględnieniem wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Szkolenie zmierza także do wyjaśnienia problemów praktycznych obserwowanych w związku z wielością propozycji legislacyjnych w obszarze prawa pracy, przedstawienia aktualnego stanu prawnego i zestawienia go z problemami praktycznymi pojawiającymi się na tym gruncie, w celu ich wyjaśnienia. Podejmowane zagadnienia zostaną zaprezentowane z perspektywy praktycznej, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego wyjaśniającego omawiane problemy.  Po szkoleniu uczestnicy będą dysponować wiedzą w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy oraz skutków tych zmian tak dla pracownika, jak i pracodawcy.

Monika Wieczorek – radca prawny, Wieczorek Kancelaria Radcowska. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Członek komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo dla startupu” i „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych”. Współautorka książki „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (C.H. Beck, 2019), „Monitoring zgodny z RODO” (C.H. Beck, 2020), „Ochrona sygnalistów” (C.H. Beck, 2021). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat prywatności w zatrudnieniu (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100   Praca zdalna na nowo – uregulowanie w kodeksie pracy

 • zakres dopuszczalności stosowania telepracy,
 • sposoby wdrożenia pracy zdalnej,
 • zakończenie wykonywania pracy zdalnej,
 • praca zdalna jako mechanizm wspierający pracownika – rodzica,
 • porozumienie z organizacjami związkowymi,
 • obowiązki pracownika i pracodawcy,
 • zasady określania ekwiwalentu pieniężnego w ramach pracy zdalnej,
 • zasady BHP podczas wykonywania pracy zdalnej,
 • kontrola i monitoring wykonywania pracy zdalnej,
 • przetwarzanie danych osobowych w ramach pracy zdalnej.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300  Kontrola trzeźwości

 • uzasadniony cel kontroli trzeźwości,
 • dopuszczalne metody kontroli trzeźwości,
 • obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości,
 • przetwarzanie danych pochodzących z kontroli trzeźwości i dokumentowanie przebiegu badania,
 • sankcje wobec nietrzeźwego pracownika,
 • kontrola trzeźwości w ramach stosunków cywilnoprawnych

Ustalanie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – nowe obowiązki pracodawców na gruncie dyrektywy 2019/1152

 • nowy zakres informacji o warunkach zatrudnienia,
 • zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny,
 • uzasadnianie rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
 • rozszerzenie zakazu działań odwetowych,
 • prawo do równoległego zatrudnienia,
 • prawo do nieodpłatnego szkolenia i polityka szkoleniowa,
 • przejście do innych form zatrudnienia.

1300-1330 lunch

1330-1500   Work-life balance – nowe obowiązki pracodawców na gruncie dyrektywy 2019/1158

 • nowy typ urlopu: urlop opiekuńczy,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
 • prawo do elastycznej organizacji pracy,
 • ochrona rodziców przed dyskryminacją.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 7.03.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT