Nowelizacja KSH wprowadzająca tzw. prawo grup spółek – 10 października 2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 10.10.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z nowelizacją KSH z 13.10.2022r. dotyczącą tzw. grup spółek. Przedmiotem szkolenia będą z jednej strony całkowicie nowe instytucje wprowadzane przez ww. nowelizację (wiążące polecenia dla spółki zależnej, odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej, wspólników/ akcjonariuszy spółki zależnej), a z drugiej wpływ uczestnictwa w grupie spółek na corporate governance zarówno spółki dominującej jak i zależnej (wpływ na organizację i funkcjonowanie zarządu spółki zależnej, rady nadzorcza spółki dominującej, a także specjalne uprawnienia wspólników/ akcjonariuszy mniejszościowych, problematyka dostępu do informacji o spółce zależnej).

Robert Szyszko – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalizujący się w problematyce prawa spółek, corporate finance, upadłości, restrukturyzacji, sporach gospodarczych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, wykładowca AEH w Warszawie, wykładowca na II roku OIRP w Warszawie. Autor szeregu artykułów, glos oraz skryptów do prawa spółek, w szczególności redaktor komentarza do KSH „Spółka komandytowa. Komentarz. (ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji: sp.zo.o.sp.k./P.S.A.sp.k./S.A.sp.k). Warszawa 2021 oraz monografii: Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej – środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika, Warszawa 2019.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników

930-1100    Pojęcie grupy spółek, wiążące polecenia dla spółki zależnej.

 • pojęcie dominacji – zależności.
 • pojęcie grupy spółek
 • kierowanie się przez spółkę zależną obok swego interesu interesem grupy spółek
 • tworzenie grupy spółek i rejestracja wzmianki o utworzeniu grupy w KRS
 • wiążące polecenia (zasady wydawania, przesłanki wykonania i odmowy wykonania)
 • wyłączenie odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki zależnej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia (członkowie zarządu, rady nadzorczej /komisji rewizyjnej, likwidatorzy).

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300  Odpowiedzialność spółki dominującej uczestniczącej w grupie spółek.

 • odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki zależnej w sytuacji gdy egzekucja przeciwko spółce zależnej okazała się bezskuteczna
 • odpowiedzialność wobec wspólników/ akcjonariuszy spółki zależnej z tytuł u obniżenia wartości przysługujących im udziałów/ akcji jeżeli obniżenie było następstwem wykonania wiążącego polecenia
 • odpowiedzialność wobec spółki zależnej, za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia

1300-1330 lunch

1330-1500  Uczestnictwo w grupie spółek –  wpływ na corporate governance spółki zależnej i dominującej.

 • Zarząd spółki zależnej – dodatkowe obowiązki i uprawnienia
 • Rada nadzorcza spółki dominującej –dodatkowe obowiązki i uprawnienia.
 • Spółka zależna: prawa mniejszości (wyznaczenie audytora badającego działalność grupy, przymusowy odkup), prawa większości (przymusowy wykup)
 • dostęp do informacji o spółce zależnej przez spółkę dominującą

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom zaawansowany – uczestnicy dobrze znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, które objęte są zakresem przedmiotowym szkolenia i mają bieżącą lub częstą możliwość ich interpretacji lub stosowania w swojej praktyce zawodowej. Posiadają także wiedzę w zakresie orzecznictwa sądowego w obszarze zagadnień objętych tematyką szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 10.10.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT