Poniedziałki radcowskie – II półrocze 2022 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich, które transmitowane będą online. Tematyka wykładów ma charakter przekrojowy i podzielona została, tak jak dotychczas, według następujących założeń: pierwszy poniedziałek miesiąca  – zagadnienia z zakresu prawa i procedury administracyjnej; drugi poniedziałek miesiąca – zagadnienia z zakresie prawa i procedury cywilnej; trzeci poniedziałek miesiąca – zagadnienia z zakresu prawa i procedury karnej; czwarty poniedziałek miesiąca  – zagadnienia inne, w tym prawo pracy czy prawo handlowe.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach online znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

Zasady udziału w wykładach szkoleniowych transmitowanych online

5 września 2022 r.

17.30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – procedura, wprowadzenie, odszkodowania – Piotr Grodzki radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Samowola budowlana – Katarzyna Kosicka-Polak radca prawny

poziom średniozaawansowany

12 września 2022 r.

17.30 Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu cywilnym – Robert Masznicz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Praktyka postępowania w zakresie zażaleń w postępowaniu cywilnym w świetle najnowszego orzecznictwa – dr hab. Piotr Rylski radca prawny

poziom średniozaawansowany

19 września 2022 r.

17.30 Czynności operacyjne Policji i służb specjalnych. Rola sądu w zarządzaniu kontroli operacyjnej. Procesowe wykorzystanie dowodów pozyskanych w wyniku kontroli operacyjnej – Piotr Gąciarek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Droga do subsydiarnego aktu oskarżenia jako przeciwstawienie się oportunistycznej decyzji prokuratora w ściganiu przestępstw – Małgorzata Młodawska– Piaseczna sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Warszawa Praga

poziom średniozaawansowany

26 września 2022 r.

17.30 Mobbing i dyskryminacja w pracy – karnoprawna kwalifikacja zachowań niepożądanych – Ewelina Pietrzak–Wojnicz radca prawny

poziom podstawowy

19.15 Dochodzenie roszczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych w sprawach należących do kognicji sądów rejonowych – Katarzyna Mieszkowicz sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

poziom podstawowy

3 października 2022 r.

17.30 Procedura wyboru partnera prywatnego – dr Rafał Cieślak radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 5 kluczowych zagadnień prawa odpadowego – Katarzyna Barańska radca prawny

poziom średniozaawansowany

10 października 2022 r.

17.30 Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia – Ewa Jarzyńska sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

poziom średniozaawansowany

19.15 Zachowek w praktyce procesowej – Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

17 października 2022 r.

17.30 Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa i przestępstwa skarbowe – dr hab. Dariusz Świecki sędzia Sądu Najwyższego

poziom średniozaawansowany

19.15 Ograniczenia w dowodzeniu w postępowaniu karnym ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń o charakterze prekluzyjnym – dr Michał Hudzik radca prawny

poziom średniozaawansowany

24 października 2022 r.

17.30 Oszustwo w zakresie zamówień publicznych w świetle nowej ustawy PZP i art. 297 § 1 k.k. – Michał Makowski  radca prawny

poziom zaawansowany

19.15  Uprawnienia Rady Nadzorczej – zmiany kodeksu spółek handlowych – Dariusz Okolski radca prawny

poziom średniozaawansowany

7 listopada 2022 r.

17.30 Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce radcy prawnego – Bartosz Sierakowski radca prawny

poziom podstawowy

19.15 Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniach upadłościowych – Marcin Krzemiński radca prawny

poziom średniozaawansowany

14 listopada 2022 r.

17.30 Status prawny biegłego w postępowaniu cywilnym – Karol Łagowski radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Weksel własny i weksel trasowany – zastosowanie w praktyce – Andrzej Gabler radca prawny

poziom podstawowy

21 listopada 2022 r.

17.30 Tajemnica radcy prawnego i tajemnica obrończa w praktyce Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, również w kontekście sądowej kontroli czynności operacyjnych Policji i służb specjalnych – Paweł Dobosz sędzia Sądu Okręgowego  w Warszawie

poziom zaawansowany

19.15 Podstawy stosowania, zmiana i uchylenie środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym – Bartosz Tomczak Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście

poziom podstawowy

28 listopada 2022 r.

17.30 Analiza sprawozdań finansowych – zagadnienia ogólne  – dr Iwona Chojecka radca prawny

poziom podstawowy

19.15 Estoński CIT – ujęcie bilansowe i rachunkowe – Rafał Dąbrowski

poziom podstawowy

5 grudnia 2022 r.

17.30 Specustawa mieszkaniowa – uchwała lokalizacyjna, studium a plan miejscowy, porozumienia – Konrad Młynkiewicz radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Nowa ustawa deweloperska – zaostrzone zasady funkcjonowania rynku deweloperskiego – Przemysław Dziąg radca prawny

poziom średniozaawansowany

12 grudnia 2022 r.

17.30 Postępowanie zabezpieczające i roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia – problemy praktyczne w świetle najnowszego orzecznictwa – Anna Szymańska-Grodzka sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy – Aneta Ciechowicz-Jaworska radca prawny

poziom średniozaawansowany

19 grudnia 2022 r.

17.30 Rejestracja czynności procesowych podczas rozprawy przed sądem I instancji: zapis przebiegu rozprawy, elementy protokołu, czynności związane z prostowaniem protokołu rozprawy – Agnieszka Domańska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w trybie Rozdziału 58 kpk – Mariusz Piłat prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie

poziom średniozaawansowany

Informujemy jednocześnie, że w przypadku powrotu do stacjonarnej formy szkoleń wykłady odbywać się będą zarówno w trybie on-line jak i w trybie stacjonarnym, a odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie www.oirpwarszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Poniedziałki radcowskie wrzesień-grudzień 2022