Szkolenia w OIRP. Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Prezentujemy spis najczęściej pojawiających się pytań związanych z obowiązkiem doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do lektury.

Rozwiń wszystkie pytania

Radcy OIRP w Warszawie. Pytania o obowiązek doskonalenia zawodowego

Gdzie znajdę szczegółowe informacje dotyczące obowiązku doskonalenia zawodowego?

W uchwale Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którą można pobrać tutaj.

Jak się liczy punkty doskonalenia zawodowego?

Zapraszamy do przeczytania §6 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, który można pobrać tutaj.

Ile punktów doskonalenia zawodowego należy zdobyć w cyklu szkoleniowym 2021–2023?

Należy zdobyć 40 punktów szkoleniowych.

Kiedy kończy się obecny cykl szkoleniowy?

Obecny cykl szkoleniowy rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Czy za uczestnictwo w szkoleniach których organizatorem nie był samorząd radcowski można uzyskać zaliczenie punktów szkoleniowych w ramach obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych radców prawnych?

Tak, jeśli są spełnione warunki Uchwały Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Jaką liczbę punktów szkoleniowych musi zdobyć radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie trwania Cyklu Szkoleń Zawodowych, aby został wypełniony obowiązek doskonalenia zawodowego?

Radca prawny zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniu zawodowym w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu. Sprawę reguluje uchwała Nr 209/X/2020 KRRP

Jakie dokumenty należy przedstawić w celu uzyskania punktów za publikację?

Radca prawny w celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych z tytułu publikowania książek, glos lub artykułów z zakresu prawa, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku, tj. przedłożenia dowodu publikacji. W tym celu wystarczające będzie przedłożenie skanu strony tytułowej i spisu treści, gdzie wskazane będą informacje, że radca prawny jest autorem, tytuł publikacji i data publikacji.

Czy punkty za wykłady elektroniczne KIRP zostaną „odnotowane” automatycznie, czy powinienem przesłać Państwu skan zaświadczenia, które wydrukowałem po tym szkoleniu?

Należy przesłać skan zaświadczenia.

Miałem zawieszone wykonywanie zawodu. Rozpocząłem jednak jego wykonywanie w tym miesiącu. W jakim zakresie dotyczy mnie obowiązek doskonalenia zawodowego, tzn. ile punktów szkoleniowych powinienem uzyskać w bieżącym okresie rozliczeniowym?

Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, trwający w czasie Cyklu Szkoleń Zawodowych, zmniejsza proporcjonalnie wymiar obowiązku udziału w szkoleniu zawodowym (§8 Regulaminu KRRP).

W ubiegłym roku zdałem egzamin radcowski. W jakim zakresie ciąży na mnie obowiązek doskonalenia zawodowego?

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w okresie trwania Cyklu Szkoleń Zawodowych, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu (§5 Regulaminu KRRP).

Czy nadwyżka punktowa zebrana w obecnym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejny cykl?

Punkty zdobyte w danym okresie rozliczeniowym są uwzględniane tylko w obowiązującym cyklu. Nadwyżki punktowej nie przenosimy na poczet kolejnego cyklu.

Ile punktów można zdobyć za uczestnictwo w poniedziałkach radcowskich?

W ramach poniedziałków radcowskich mamy dla Państwa dwa niezależne od siebie 1,5-godzinne wykłady. Za każdy z nich otrzymują Państwo 4 punkty. W sumie za udział w całym poniedziałku radcowskim przyznawanych jest 8 punktów.

Pytania ogólne

Czy konieczne jest wcześniejsze zapisywanie się na poniedziałki radcowskie?

Nie, udział w poniedziałkach radcowskich nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Zagubiłem zaświadczenie z odbytego szkolenia, którego organizatorem była OIRP w Warszawie, jak uzyskać jego duplikat?

Należy w tym celu napisać mail pod adresem doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl z prośbą o wystawienie duplikatu, podając dane uczestnika oraz termin odbytego szkolenia. Jeśli jednak było to szkolenie online, to zaświadczenie dostępne jest do pobrania na indywidualnym koncie EAR. Po zalogowaniu się na platformę EAR, następnie przejść do zakładki KOKPIT po lewej stronie i zjechać na dół strony, gdzie znajduje się ZESTAWIENIE OBECNOŚCI.

Gdzie dostępne są zaświadczenia po odbytym szkoleniu online na platformie EAR?

Zaświadczenia dostępne są na platformie e-learningowej EAR. Po zalogowaniu się na platformę EAR należy przejść do zakładki KOKPIT po lewej stronie i zjechać scrollem na dół strony, gdzie znajduje się ZESTAWIENIE OBECNOŚCI. W tym miejscu dostępne są zaświadczenia ze wszystkich szkoleń online odbytych na platformie.

Moim pracodawcą jest jednostka budżetowa, która nie może dokonać przedpłaty przed wykonaniem usługi. Jakie kroki podjąć, aby zgłoszenie było skuteczne?

W przypadku niemożności wykonania wpłaty przed szkoleniem wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, należy załączyć skan pisma – wniosku o przesunięcie terminu płatności za dane szkolenie na tryb płatności po szkoleniu na podstawie faktury, podpisanego przez osoby odpowiedzialne w danej jednostce za delegowanie pracowników na szkolenie. Na podstawie takiego zgłoszenia po szkoleniu zostanie wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

W treści faktury jest pomyłka (literówka, błędna nazwa firmy, błędny numer NIP, etc). Jak skorygować ten błąd?

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 15 ust. 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Czy możliwe jest zabranie na szkolenie wyjazdowe osoby towarzyszącej, która nie będzie uczestniczyć w wykładach?

Tak, jest to możliwe. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z działem Doskonalenia zawodowego radców prawnych. Ośrodek szkoleniowy ustala indywidualnie wysokość opłaty, którą osoba towarzysząca uiszcza w recepcji ośrodka/hotelu. Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę za standardowe uczestnictwo.

Aplikanci OIRP w Warszawie

Czy aplikanci radcowscy mogą korzystać z wykładów organizowanych w ramach poniedziałków radcowskich?

W wykładach w ramach poniedziałków radcowskich mogą uczestniczyć zarówno radcy prawni jak i aplikanci radcowscy.

Osoby spoza OIRP w Warszawie

Czy osoba niebędąca radcą prawnym może wziąć udział w szkoleniu nieodpłatnym organizowanym przez OIRP w Warszawie?

Ponieważ szkolenia nieodpłatne są finansowane m.in. ze składek radców OIRP w Warszawie, co do zasady są one przeznaczone wyłącznie dla osób płacących składki w OIRP w Warszawie.

Czy osoba niebędąca radcą prawnym może wziąć udział w szkoleniu odpłatnym organizowanym przez OIRP w Warszawie?

Tak.

Czy radcowie prawni spoza OIRP w Warszawie mogą korzystać z wykładów organizowanych w ramach poniedziałków radcowskich online?

Tak, wystarczy założyć konto na platformie e-learningowej EAR: https://ear.oirpwarszawa.pl/

Czy radcowie prawni spoza OIRP w Warszawie mogą zarejestrować się na nieodpłatne szkolenia/konferencje/seminaria organizowane przez OIRP w Warszawie w systemie rejestracji elektronicznej?

Tak, na wykładach w ramach poniedziałków radcowskich mogą uczestniczyć radcy prawni oraz aplikanci radcowscy spoza OIRP w Warszawie. Wymagane jest wcześniejsze założenie konta na platformie e-learningowej EAR: https://ear.oirpwarszawa.pl/

Czy zaświadczenia z punktami zdobytymi na szkoleniu organizowanym przez OIRP w Warszawie automatycznie przekazywane są do innych Okręgowych Izb Radców Prawnych?

Nie, w celu zaliczenia punktacji uczestnicy szkolenia muszą uzyskać stosowne zaświadczenie w OIRP w Warszawie i przedłożyć zaświadczenia ze szkolenia w swojej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.