Dodatkowy nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z uzyskaną informacją w sprawie rozwiązania przez powiat nowodworski umowy
z organizacją pozarządową, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zmienionej uchwałą nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miasta Nasielsk przy ul. Elektronowej 3, który funkcjonuje według harmonogramu pracy:

poniedziałek godz. 13.00 – 17.00,

wtorek godz. 12.00 – 16.00,

środa godz. 12.00 – 14.00,

powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały (do pobrania tutaj).

UWAGA !!! Zgodnie z uchwałą nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uległ zmianie wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje, które nie będą uwzględniać zmian wprowadzonych powołaną powyżej uchwałą, nie będą rozpatrywane.

Deklaracje należy składać począwszy od dnia ukazania się tego obwieszczenia do 17 maja 2019 roku:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl , albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

UWAGA !!! Deklaracje sporządzone błędnie, złożone przed datą ukazania się tego obwieszczenia, jak również, które wpłyną do OIRP w Warszawie po 17 maja 2019 roku, nie będą rozpatrywane.

W deklaracji należy wskazać powiat oraz miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia i godziny udzielania pomocy, a także złożyć oświadczenie o treści ustalonej w załączniku do uchwały nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

W przypadku, gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, która wynosi 1 (jeden radca prawny), radcowie prawni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 16.30.

Z radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie powiat Nowodworski zawrze stosowną umowę.

Udostępnij na: