Dodatkowy nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z uzyskaną informacją w sprawie rozwiązania przez powiat warszawski zachodni umowy z organizacją pozarządową, w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lesznie oraz Starych Babicach, na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zmienionej uchwałą nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie Warszawskim Zachodnim przy ul. Wojska Polskiego 21 w Lesznie oraz ul. Rynek 21 w Starych Babicach, które funkcjonują według harmonogramu pracy:

– punkt w Lesznie:

Poniedziałek godz. 15:00-19:00,

wtorek godz. 12.00 – 16.00,

środa godz. 15:00-19:00,

czwartek godz. 15:00-19:00,

piątek godz. 12.00 – 16.00,

– punkt w Starych Babicach:

Poniedziałek godz. 14:00-18:00,

wtorek godz. 14:00-18:00,

środa godz. 14:00-18:00,

czwartek godz. 10:00-14:00,

piątek godz. 10:00-14:00,

powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały (do pobrania tutaj).

UWAGA !!! Zgodnie z uchwałą nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uległ zmianie wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje, które nie będą uwzględniać zmian wprowadzonych powołaną powyżej uchwałą, nie będą rozpatrywane.

Deklaracje należy składać począwszy od dnia ukazania się tego obwieszczenia do 8 marca 2019 roku:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl , albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

UWAGA !!! Deklaracje sporządzone błędnie, złożone przed datą ukazania się tego obwieszczenia, jak również, które wpłyną do OIRP w Warszawie po 8 marca 2019 roku, nie będą rozpatrywane.

W deklaracji należy wskazać powiat oraz miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia i godziny udzielania pomocy, a także złożyć oświadczenie o treści ustalonej w załączniku do uchwały nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

W przypadku, gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tych punktach przekroczy liczbę ustaloną dla tych punktów, która wynosi 2 (jeden radca na każdy punkt), radcowie prawni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w dniu 11 marca 2019 roku o godzinie 16.00.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie powiat węgrowski zawrze stosowną umowę.

Udostępnij na: