Dochodzenie roszczeń prawnoautorskich w praktyce – aspekty materialnoprawne i procesowe – szkolenie 20.10.2015

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w odpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 20 października 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie przede wszystkim na praktycznych aspektach realizacji ochrony prawnej w przypadkach naruszeń praw autorskich. Szczególny charakter przedmiotu ochrony prawnej oraz specyfika obowiązujących w polskim systemie prawnym regulacji dotyczących zarówno materialnoprawnych, jak i procesowych aspektów roszczeń prawnoautorskich powodują potrzebę zwrócenia uwagi na występujące w takich przypadkach odrębności, a także najistotniejsze praktyczne problemy związane z domaganiem się ochrony praw autorskich na drodze sądowej.

Michał Barta – radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

dr Ewa Laskowska, LL.M. – doktor nauk prawnych, specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa Unii Europejskiej oraz procedury cywilnej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

930-1000 – Rejestracja uczestników

1000-1130 Aspekty materialnoprawne ochrony prawnoautorskiej (cz. I)

 • Kiedy powstaje ochrona prawnoautorska
 • Co może twórca – specyfika praw wyłącznych i zakres przyznanej ochrony
 • Co może inny podmiot uprawniony – status prawny licencjobiorcy

1130-1145 – przerwa kawowa

1145-1300 Aspekty materialnoprawne ochrony prawnoautorskiej (cz. II)

 • Roszczenia prawnoautorskie: ochrona praw osobistych twórcy (art. 78 pr. aut.)
 • Roszczenia prawnoautorskie: ochrona praw majątkowych uprawnionego (art. 79 pr. aut.)
 • Skutki wyroku TK z dnia 22.06.2015 r. (sygn. SK 32/14) i wpływ na zakres ochrony uprawnionego

1300-1330 – LUNCH

1330-1500 Jak się bronić i jak pozywać, czyli naruszenie praw autorskich a postępowanie sądowe (cz. I)

 • Legitymacja czynna i bierna przy naruszeniu praw autorskich
 • Przedmiot sporu: dobro niematerialne
 • Postępowanie zabezpieczające, roszczenie informacyjne i dowody w postępowaniu

1500-1515 – przerwa kawowa

1515-1600 Jak się bronić i jak pozywać, czyli naruszenie praw autorskich a postępowanie sądowe (cz. II)

 • Ustalenie wysokości szkody – praktyczne problemy i jak sobie z nimi radzić
 • Właściwość sądu a problem naruszeń w Internecie

Uwaga:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 20-10-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga !
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu !

Udostępnij na: