Dochodzenie roszczeń od dłużnika zagrożonego niewypłacalnością i niewypłacalnego. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne – szkolenie 22.03.2016 r.

Komisja ds Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 22 marca 2016 r. w godz. 16.00 – 20.30

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 11 pkt.

Program szkolenia:

1530-1600   – rejestracja uczestników

1600-1815  SESJA I

1600-1645  Cztery postępowania restrukturyzacyjne – wybór optymalnego rozwiązania z perspektywy dłużnika.
Arkadiusz Zagrobelny – sędzia Wydziału X Gospodarczego ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

1645-1730  Dochodzenie roszczeń wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
dr hab. Anna Hrycaj – sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego

1730-1815  Zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym.
Anna Żuława – sędzia Wydziału X Gospodarczego ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

1815-1830  – dyskusja

1830-1850  – przerwa kawowa

1850-2020  SESJA II

1850-1935  Odpowiedzialność członków zarządu po zmianach od 1 stycznia 2016r.
Ewa Fiedorowicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

1935-2020  Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na inne postępowania sądowe
dr Przemysław Feliga – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, LL.M., adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

2020-2030 – dyskusja

2030         zakończenie

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 22-03-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – uchwała 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl).

Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: