Departament prawny i compliance Open Life T.U. Życie S.A. poszukuje aplikanta II roku do prowadzenia spraw sądowych

Departament prawny i compliance Open Life T.U. Życie S.A. poszukuje aplikanta II roku do prowadzenia spraw sądowych

 

 

 

Nasze wymagania:

 

– biegła znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego, procesu cywilnego;

 

– doświadczenie procesowe, w tym doświadczenie w formułowaniu pism procesowych;

 

– bardzo dobra organizacja czasu pracy;

 

– wysoka jakość świadczonej pracy;

 

– wysoka kultura osobista i zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów.

 

 

 

W zamian oferujemy:

 

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 

– możliwość rozwoju osobistego;

 

– pracę w gronie doświadczonych prawników gwarantującym wsparcie merytoryczne;

 

– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności;

 

– owocowe poniedziałki;

 

– pakiet benefitów;

 

– krótszy czas pracy w piątki w ramach 39-godzinego tygodniowego czasu pracy;

 

 

 

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@openlife.pl

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 

 

  1. [Administrator danych]

 

Administratorem danych osobowych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 01 -208), ul. Przyokopowa 33. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez: adres email: info@openlife.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

ol start=”2″

  • [Inspektor Ochrony Danych]

 

U Administratora danych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się mailowo poprzez kontakt na adres: iod@openlife.pl lub przesyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa.

ol start=”3″

  • [Cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych]

 

Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe, w celu: – przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko, i jej rozstrzygnięcie – podstawą przetwarzania jest art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy dla zakresu danych objętych tym przepisem; w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wskazany w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1pkt a RODO jest  Pani/Pana zgoda;

 

– uczestniczenia w procesie i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji realizowanych u Administratora danych na stanowisko pracy wymagające posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i wykształcenia – podstawą prawną przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO jest Pani/Pana zgoda;

ol start=”4″

  • [Odbiorcy danych osobowych]

 

Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych do innych odbiorców danych osobowych, chyba że powyższy obowiązek wynikać będzie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 

      5. [Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej]

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

ol start=”6″

  • [Przechowywanie danych osobowych]

 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji realizowanych u Administratora danych, dane przechowywane będą przez okres dwóch lat od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, W przypadku wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych dla tych celów, Administrator danych przestanie je wcześniej  przetwarzać.

ol start=”7″

  • [Prawa osoby, której dane dotyczą]

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

      8. [Prawo do wycofania zgody]

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punktach 1 i 2 powyżej.

 

      9. [Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego]

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

     10. [Dobrowolność lub obowiązek podanie danych i ich konsekwencje]

 

Podanie danych osobowych, na potrzeby obecnej, jak i ewentualnych przyszłych rekrutacji jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału odpowiednio w procesie rekrutacji, lub przyszłych rekrutacji.

 

 

 

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji następującej klauzuli:  

 

„Dla potrzeb rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w moim życiorysie przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zostałem poinformowany przed wyrażeniem zgody o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych”.

 

Informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: