Delegacja Izby warszawskiej wzięła udział w jubileuszowej edycji Spotkań Madryckich

W dniach 19-21 kwietnia br. delegacja warszawskiej OIRP w składzie: mec. Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej oraz mec. Radosław Radosławski – członek Komisji Zagranicznej, brała udział w corocznej konferencji organizowanej przez Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Izbę Adwokacką w Madrycie). Była to szczególnie uroczysta, jubileuszowa edycja Spotkań Madryckich. Już od dziesięciu lat zaproszeni prawnicy ze wszystkich kontynentów spotykają się, by omawiać sprawy istotne dla naszego zawodu. W tym roku spotkania przybrały formę paneli, gdzie dużą rolę odgrywały dyskusje między panelistami oraz niezwykle aktywny udział zgromadzonych słuchaczy.

 

Tematami spotkań były:

– Granice tajemnicy zawodowej podczas reprezentowania klienta i udzielania porad prawnych

W ramach tego panelu omówiono między innymi trwające w wielu krajach dyskusje dotyczące rozgraniczenia sfery objętej tajemnicą zawodową, jak również występujące w tym zakresie wątpliwości, a niejednokrotnie nawet spory z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji państwowej. Szczególnie aktualnym tematem były trwające w niektórych krajach dyskusje dotyczące zakresu tajemnicy zawodowej prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w odniesieniu do czynności dokonywanych w ramach ich stosunku pracy. W trakcie panelu przypomniano ważne słowa jednego z najznamienitszych hiszpańskich prawników, dziekana izby madryckiej w latach 1930-1931, Angela Ossorio y Gallardo: „Jeśli chodzi o tajemnicę zawodową, istnieje tylko jedna procedura: nie wyjawiać jej nikomu, ani kolegom z kancelarii, chyba że prowadzą tę samą sprawę, ani nawet żonie, absolutnie nikomu.”

– Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa

Paneliści, pochodzący z Hiszpanii, Francji i Meksyku przedstawili rolę swoich organizacji w procesach ustawodawczych w ich państwach. Szczególny nacisk położono na sprawiającą trudności w praktyce kwestię rozróżnienia profesjonalnego lobbingu od przedstawiania stanowiska prawniczych organizacji zawodowych w istotnych sprawach ich dotyczących. Podnoszono również kwestię konieczności poszerzenia tematyki, w ramach której organizacje prawnicze przedstawiają stanowiska i opinie w toku procesu legislacyjnego, tak aby nie ograniczać się jedynie do spraw ściśle związanych z wykonywaniem zawodu i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

– Niezależność prawników in house

Spojrzenie na specyfikę wykonywania zawodu przez prawników „in house” uczestnicy poznali z perspektywy hiszpańskiej, irlandzkiej i brazylijskiej. Podkreślaną w trakcie wystąpień kwestią była konieczność zapewnienia i przestrzegania pełnej niezależności prawników „in house”, również, a może przede wszystkim, przez organy władzy państwowej.

– Handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne

W ostatnim dniu konferencji omówiono kwestie związane z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym. Wskazano, że tego rodzaju działalność przestępcza jest wyjątkowo odrażająca, gdyż odziera istoty ludzkie z ich immanentnej cechy – godności. Dla grup, które się tym zajmują, jest to jednak istotne źródło dochodu – szacuje się, że jest to drugie, pod względem wielkości, źródło dochodu przestępczości zorganizowanej na świecie. Podkreślano zatem konieczność ekonomicznego osłabienia tych grup jako kwestię równie ważną, jak pomoc pokrzywdzonym. Izba madrycka prowadzi w tym zakresie bezpłatne doradztwo prawne dla osób dotkniętych tym procederem.

Poza interesującymi i, jak zwykle, ciekawie przedstawionymi zagadnieniami merytorycznymi, madrycka konferencja była okazją do podtrzymania i nawiązania nowych kontaktów z izbami zagranicznymi. W tym kontekście należy wspomnieć spotkania, które nasi delegaci odbyli z kolegami z Sofii, z którą to izbą planowane jest zacieśnienie współpracy, oraz z Moskwy, z którą wiąże nas umowa o współpracy. Przedstawiciele obu izb zwrócili uwagę, iż istnieje nadal znaczny potencjał współpracy i w najbliższym czasie należy poczynić wysiłki, aby uczynić ją bardziej efektywną i dynamiczną.

Przede wszystkim jednak podjęto rozmowy dotyczące współpracy z gospodarzami, w trakcie których poruszono takie kwestie, jak organizacja konferencji FBE w Warszawie czy program wymiany dla młodych prawników. Program ten ma być skierowany do aplikantów i do radców, którzy stosunkowo niedawno zdobyli uprawnienia zawodowe (program ten ma być wzorowany na zrealizowanym w latach 2015-2016 programie wymiany z izbą barcelońską).

Ciekawym, i niemniej istotnym elementem wyjazdu, była wizyta przedstawicieli OIRP w Warszawie, w hiszpańskim parlamencie, Congreso de los Diputados. Zostali tam oni przyjęci przez deputowaną z ramienia Partido Popular, dr Silvię Valmaña Ochaita. Zwiedzanie parlamentu stało się przyczynkiem do wymiany doświadczeń na temat roli prawników i prawniczych organizacji zawodowych w procesie stanowienia prawa (Silvia Valmaña Ochaita jest również adwokatem i wykładowcą akademickim).

Udział przedstawicieli OIRP w Warszawie, w X Spotkaniach Madryckich jest wyrazem żywej i bliskiej współpracy łączącej Izbę warszawską z Izbami z Hiszpanii. Organizowane wspólnie konferencje, szkolenia, konkursy międzynarodowe są najlepszym dowodem na realny wymiar tej kooperacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w dniach 13-16 czerwca organizowane jest szkolenie w Barcelonie o tematyce „Doing business in Spain”, na które zapisy już się rozpoczęły.