Centrum Finansowe S.A. zatrudni aplikanta na stanowisko Specjalisty ds. Windykacji Prawnej (portfel detaliczny)

Centrum Finansowe S.A.

 

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

 

Aktualnie poszukujemy:

 

Specjalisty ds. Windykacji  Prawnej (portfel detaliczny)

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska

 

Jakie będą Twoje zadania w naszej firmie?

 

 

 • sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych w toku prowadzonych postępowań sądowych
 • współpraca z sądami, komornikami, syndykami, doradcami restrukturyzacyjnymi
 • obsługa spraw na etapie postępowania sądowego (obsługa masowa), zgodnie z przyjętymi w Zespole procedurami i standardami
 • obsługa spraw procesowanych w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego

 

Czego oczekujemy?

 

 

 • wykształcenia wyższego prawniczego, mile widziani aplikanci radcowscy 1 roku
 • znajomości zagadnień z zakresu cywilnego, handlowego oraz upadłościowego
 • zdolności organizacyjnych, umiejętności sumiennego i samodzielnego działania
 • nastawiania na cel, kreatywności
 • umiejętności pracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie w prawnej windykacji należności masowych

 

Co oferujemy?

 

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny system wynagrodzenia (podstawa, premia)
 • dostęp do dodatkowych benefitów
 • przyjazną atmosferę pracy
 • dogodną lokalizację miejsca pracy ( Warszawa Wola)

 

 

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV (z nazwą stanowiska w tytule) na adres: kariera@cfsa.pl.

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych jest Centrum Finansowe z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 (dalej jako: „Spółka”).

 

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@cfsa.pl.

 

W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy i aktów do niej wykonawczych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanymi wyżej aktami.

 

Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionych aktach jest obowiązkowe co wynika z ich treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Dane przekazane przez Kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.

 

Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody.

 

W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez Spółkę w bazie kandydatów do pracy (na poczet przyszłych procesów rekrutacji). Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionego celu.

 

Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy, a wynikających z RODO to jest:

 

 

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG).

 

Wyjątek mogą stanowić dane Kandydatów, których aplikacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, który korzysta z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W tym przypadku zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki.

 

Dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być przekazywane do firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę.

 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 

Po zapoznaniu się z zamieszczonymi wyżej informacjami prosimy o zawarcie w aplikacji następujących klauzuli:

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w szerszym zakresie niż wynikający z Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

 

Udostępnij na: