Centrum Finansowe S.A. poszukuje do Działu Prawnego aplikanta radcowskiego I lub II roku

Centrum Finansowe S.A. poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego I lub II roku

 

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności na zlecenie, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

 

Aplikant radcowski I/II roku do Działu Prawnego

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Jakie będą Twoje zadania w naszej firmie?

 

 

 • sporządzanie projektów pism procesowych w toku postępowania sądowego, upadłościowego, egzekucyjnego
 • analiza i ocena stanu prawnego wierzytelności i zabezpieczeń
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, pism i wniosków
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez pracowników Spółki
 • wykonywanie zastępstw procesowych
 • współpraca z radcą prawnym

 

Czego oczekujemy? 

 

 

 • statusu aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej,
 • znajomości zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego
 • samodzielności i sumienności w realizacji powierzonych zadań
 • zaangażowania i chęci do pracy oraz samodoskonalenia się
 • doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych lub w pracy w kancelarii prawnej będzie dodatkowym atutem

 

Co oferujemy?

 

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o współpracę (B2B)
 • dostęp do dodatkowych benefitów
 • miejsce zapewniające rozwój oraz odkrywanie swoich możliwości

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: kariera@cfsa.pl

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych jest Centrum Finansowe z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 (dalej jako: „Spółka”).W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy i aktów do niej wykonawczych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanymi wyżej aktami.Dane przekazane przez Kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez Spółkę w bazie kandydatów do pracy (na poczet przyszłych procesów rekrutacji). Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionego celu.

 

 

 • Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy, a wynikających z RODO to jest:
 • Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody.
 • Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionych aktach jest obowiązkowe co wynika z ich treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 • Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@cfsa.pl.
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Wyjątek mogą stanowić dane Kandydatów, których aplikacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, który korzysta z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W tym przypadku zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki.Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w szerszym zakresie niż wynikający z Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

 

Po zapoznaniu się z zamieszczonymi wyżej informacjami prosimy o zawarcie w aplikacji następujących klauzuli:

 

 

 • Dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być przekazywane do firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę.
 • Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG).
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Udostępnij na: