CENTRALA KRUS POSZUKUJE RADCY NA ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie nr BIP 0000-BZZ.110.1.25.2019 z dnia 24.07.2019 r.

 

CENTRALA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa PREZES KASY poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Radcy prawnego w Biurze Organizacyjno-Prawnym (umowa na zastępstwo) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  – sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych, – reprezentowanie KRUS i Prezesa KRUS przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i urzędami, – przygotowywanie pism procesowych, w tym apelacji i kasacji, – opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych aktów normatywnych, – opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych oraz projektów pism wymagających oceny pod względem formalno-prawnym. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek trzykondygnacyjny – brak wind. Wymagane wykształcenie: wyższe prawnicze Wymagania konieczne: – prawo wykonywania zawodu radcy prawnego, – 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej organów administracji publicznej, w szczególności w zakresie redagowania umów i przygotowywania projektów pełnomocnictw i upoważnień, – doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami administracji publicznej, Krajową Izbą Odwoławczą, – znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, – znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, – znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, – znajomość orzecznictwa sądowego, – umiejętność podejmowania decyzji, – umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, – umiejętność sporządzania opinii i stanowisk, – umiejętność planowania i organizacji pracy, – umiejętność analitycznego myślenia, – umiejętność pracy pod presją czasu, – odporność na stres, – komunikatywność, – dyspozycyjność, – wysoka kultura osobista. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, – kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, – oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie 3-letniego doświadczenie zawodowego w obsłudze prawnej organów administracji publicznej, w szczególności w zakresie redagowania umów i przygotowywania projektów pełnomocnictw i upoważnień, – oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie doświadczenia w występowaniu przed sądami, organami administracji publicznej, Krajową Izbą Odwoławczą, – oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, – oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP KRUS, – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, – dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu, – w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Informacja o metodach i technikach naboru: – weryfikacja formalna dokumentów, – sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub, – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Termin składania dokumentów: 08.08.2019 r. Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy – ogłoszenie numer BIP 0000-BZZ.110.1.25.2019 Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS). Miejsce składania dokumentów: Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa Kancelaria p. 101 Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:00 -16:00).  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 592-64-06 lub adresem e-mail zzl@krus.gov.pl Inne informacje: Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne. Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru. Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Wynik naboru jest jednocześnie informacją dla pozostałych kandydatów biorących udział w procesie naboru o niezakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci mają prawo uzupełnić swoją ofertę pracy wyłącznie w terminie składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS). Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krus.gov.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego naboru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO; 4) jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe złożone dodatkowo, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 5) Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru. Natomiast dane osobowe wymagane przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 7) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ogłoszenia o naborze jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne, aby był możliwy udział w naborze. 10) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Udostępnij na: