Carrefour Polska Sp. z o.o. Prawo nieruchomości, prawo cywilne, prawo budowlane i administracyjne

 

 

Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w zespole Real Estate oraz M&A Departamentu Prawnego spółki.

 

Wymagania do kandydata:

 

 

  • posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
  • co najmniej 4-letnie doświadczenie pracy, preferowane w dużej kancelarii lub departamencie prawnym podmiotu o ugruntowanej pozycji, nad projektami z zakresu prawa nieruchomości, prawa cywilnego oraz prawa budowlanego, w tym nad projektami w przedmiocie zawierania/przedłużania umów najmu, badaniu stanu prawnego nieruchomości oraz przy obsłudze procesu budowlanego,
  • posiadanie bardzo dobrych zdolności analitycznych i komunikacyjnych,
  • co najmniej bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, w stopniu umożliwiającym prowadzenie negocjacji oraz redagowanie dokumentów prawniczych,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu w 8 godzinowym wymiarze pracy.

 

Oferujemy:

 

Bardzo ciekawą i stabilną pracę w jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie z wynagrodzeniem odpowiednim do stanowiska.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do końca dnia 30 lipca 2019 roku na adres: jelena_szpak@carrefour.com

 

Aplikującym osobom gwarantujemy zachowanie poufności.

 

Przesłanie do Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Carrefour) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Carrefour w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie korzystając z adresu mailowego carrefour@galluppolska.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa („administrator”).  2) Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Carrefour Polska (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.  6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 4) lit. c) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 10) Podanie danych osobowych określonych przepisem art. 221 § 1 Kodeks pracy stanowi wymóg ustawowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych ich podanie jest dobrowolne.

 

11) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym poprzez profilowanie.

 

 

 

 

 

Udostępnij na: