Bezpłatny Warsztat dla pełnomocników profesjonalnych – 13.05.2019 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na bezpłatny Warsztat dla pełnomocników profesjonalnych, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, w dniu 13.05.2019 r. godz. 12.00-15.00.

Wraz ze wzrostem mobilności obywateli i przedsiębiorców na terenie Europy spory o charakterze transgranicznym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z  przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na  temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.

W związku z powyższym w ramach projektu e-CODEX Plus organizowany  jest bezpłatny warsztat dla  radców prawnych, którego  celem jest przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, także w kontekście elektronizacji postępowania cywilnego.

Wykładowca:

Lucyna Łuczak – Noworolnik: radca prawny, autor publikacji i opracowań związanych z europejskimi postępowaniami sądowymi, prowadzi szkolenia związane z ww. tematyką, wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym realizowała zadania związane z informatyzacją administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości zarówno na szczeblu krajowym, jak również w wymiarze międzynarodowym, czynnie zaangażowana w prace w ramach projektów z grupy tzw. Large Scale Pilot tj. e-SENS, e – CODEX, epSOS, SPOCS,  jak również w projektach na szczeblu krajowym, w tym w szczególności związanych z uruchomieniem pojedynczego punktu kontaktowego (ePK), autor artykułów naukowych o tematyce związanej z e-wymiarem sprawiedliwości oraz e-administracją, asystent w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Program warsztatu:

1130-1200 Rejestracja uczestników

1200-1500

 1. Transgraniczne postępowanie sądowe w polskich sądach
 • Europejski nakaz zapłaty „European Order for Payment (EPO)” wraz z praktycznymi aspektami dotyczącymi stosowania tej instytucji – wyniki badań aktowych.
 • Europejski nakaz zapłaty to postępowanie mające na celu szybkie i skuteczne odzyskiwanie zaległych długów od kontrahentów zagranicznych. Opóźnienia w płatnościach stanowią jedną z głównych przyczyn niewypłacalności – zagrażając przetrwaniu małych, średnich, a nawet dużych firm, powodując w konsekwencji znaczny spadek ilości miejsc pracy.
 • UE podjęła inicjatywę w kierunku uproszczenia i przyspieszenia odzyskiwania niekwestionowanych roszczeń pieniężnych w przypadkach transgranicznych poprzez opracowanie postępowania umożliwiającego uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty. Przedmiotowe postępowanie zostało ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1896/2006.
 • W tej części zostaną przedstawione ramy prawne europejskiego nakazu zapłaty wraz z omówieniem kwestii praktycznych – wyników badań aktowych oraz poglądów prezentowanych w orzecznictwie i w doktrynie.
 • Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – „Small claims procedure” (przebieg, nowelizacja)

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu usprawnienie i uproszczenie procedur w sprawach cywilnych i handlowych, w których wartość roszczenia nie przekracza 5 000 €. Postępowanie to oparte  jest na rozporządzeniu (WE) nr 861/2007. W tej części zostaną omówione ramy prawne postępowania oraz poglądy prezentowane w doktrynie i orzecznictwie.

 • Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym „European Account Preservation Order (EAPO)”

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym jest nową regulacją UE przyjętą 15 kwietnia 2014r.  przez Parlament Europejski i uregulowaną w rozporządzeniu (UE) nr 655/2014. Rozporządzenie umożliwi zabezpieczenie środków na rachunku bankowym dłużnika stanowiąc rozwiązanie alternatywne do rodzimych środków zabezpieczających przewidzianych w prawie krajowym wierzyciela. W tej części zostaną omówione ramy prawne instytucji, cel uregulowania oraz sposoby jej wykorzystania w praktyce.

 1. Portal e-Justice – elektroniczny punkt kontaktowy w dziedzinie sprawiedliwości w Europie

Portal e-Justice udostępnia szereg informacji i narzędzi przydatnych w pracy profesjonalnych pełnomocników, którzy prowadzą sprawy w innych krajach UE. Są to m.in.:

 • interaktywne formularze pozwalające na realizację europejskich postępowań transgranicznych,
 • połączone rejestry podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • poradniki dotyczące europejskich postępowań sądowych,
 • „find a lawyer” pozwalający na znalezienie prawnika w innym państwie członkowskim UE.
 1. Pytania i odpowiedzi

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu otrzyma 8 pkt.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl. Decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Udostępnij na: