ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-12/18

 

Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23
z późn. zm.)  ogłaszam konkurs na stanowisko:

 

Asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

 1. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9
 2. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 9
 3. Termin konkursu:

 

wyznaczam na dzień 28 maja 2018 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127,
00 – 898 Warszawa.

 

Zastrzegam możliwość zmiany miejsca konkursu w przypadku dużej liczby zgłoszeń na powyższe stanowisko.

 

Wymagania:

 

zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
  z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 • życiorys własnoręcznie napisany,
 • informacja o przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo
  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
  albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych
  na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą złożyć dokumenty potwierdzające ukończenie aplikacji bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.

 

Druki oświadczeń dostępne są na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/.

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

wyznaczam na dni: 20 kwietnia 2018 r. – 11 maja 2018 r.

 

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa pokój 359B, p. III

 

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Publikacja listy kandydatów do II etapu:

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana na stronie internetowej sądu w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 16.00.

 

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:
 2. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia
  do konkursu,
 3. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego
  oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 4. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).

 

Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

 

 

 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359B na III piętrze.

 

Unieważnienie konkursu:

 

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

Udostępnij na: